B prijedlog godisnjega rasporeda gradiva HJV 8 i DR 8

B prijedlog godisnjega rasporeda gradiva HJV 8 i DR 8 -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OSNOVNA ŠKOLA __________________________________ Školska godina: 2007./2008. Prijedlog Godišnjega rasporeda gradiva hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole prema udžbenicima DVERI RIJEČI 8 (Babić – Golem – Jelčić - Đurić) HRVATSKI JA VOLIM 8 (Rihtarić – Ferenčić – Tomas – Dujić – Miloloža) Učiteljica/učitelj: _______________________
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mjesec Nastavno područje/teme/ključni pojmovi – nastavne jedinice Korelacija Sati obrada ostalo ukupno rujan Tema: Najbolji lijek je smijeh 10 5 15 Uvodni sat (jezično izražavanje) 1 1 Književnost: Teme/Ključni pojmovi 4 P. Miloš: Živina u zraku Pristup temi u književnom djelu: humor, ironija, satira 1 1 Z. Balog: Otvoreno pismo jednog gastarbajtera domovini Ironija 1 1 A. Neimarević: Oda teletu Govorna karakterizacija 1 1 D. Pennac: Navesti na čitanje Socijalna karakterizacija, govorna karakterizacija, ironija Medijska kultura: Knjižnica. 2 Ž. Čorak: Biblioteka 1 1 U potrazi za knjigom Kataloško i računalno pretraživanje Informatika 1 1 Lektira: E. Kishon: Kod kuće je najgore 2 2 Jezik: Ključni pojmovi 6 Ponovimo/ Inicijalni ispit 2 2 Književni jezik, zavičajni govor i narječje zavičajni govor i hrvatski književni jezik 1 1 2 Povijest hrvatskoga jezika u 20. stoljeću Novosadski dogovor, Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika 1 1 2 2
Background image of page 2
Mjesec Nastavno područje/teme/ključni pojmovi – nastavne jedinice Korelacija Sati obrada ostalo ukupno listopad Tema : Ja domovinu imam. .. 11 6 17 Književnost: Teme/Ključni pojmovi 5 D. Ivanišević: Hrvatska Ritam u lirskoj pjesmi 1 1 S. S. Kranjčević: Moj dom Kompozicija lirske pjesme 1 1 M. Peić: Skitnje Putopis, opis putovanja, asocijacija 1 1 M. Krleža: Bitka kod Bistrice Lesne Novela 1 1 I. Mažuranić: Vas je ova zemlja porodila/ I. Gundulić: Himna slobodi Etička karakterizacija, socijalna karakterizacija 1 1 Medijska kultura: Film 1 Dokumentarni film dokumentarni film: obilježja i vrste dokumentarnog filma 1 1 Lektira: I. Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića ep 2 2 Jezik: Ključni pojmovi 7 Kajkavsko narječje/ Čakavsko narječje/ Štokavsko narječje osnovna obilježja hrvatskih narječja 3 3 Glasovi glas, otvornici, zatvornici, zvučni i bezvučni glasovi 1 1 Glasovne promjene glasovna promjena u govorenju pisanju: sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, nepostojano a, jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika 1 1 2 Smjenjivanje glasova ije/je/e/i dvoglasnik ie, staroslavenski glas jat, kratki i dugi jat,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 12

B prijedlog godisnjega rasporeda gradiva HJV 8 i DR 8 -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online