{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bj - Podjela romana Po bogatstvu svoje tematike i po...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Podjela romana Po bogatstvu svoje tematike i po raznovrsnosti svoje građe, roman je postigao takvu punoću i složenost sadržine forme da nijedna klasifikacija i podjela ne mogu obuhvatiti sve njegove osobine. Imamo razne podjele koje se vrše prema raznim elementima, a jedna od njih je sljedeća: - prema predmetu, odnosno, tematici romani mogu biti: avanturistički, kriminalistički, historijski, porodični, društveni, socijalni, psihološki, religiozni prema estetičkim kategorijama idejnog i emocionalnog stava pisca: sentimentalni, humoristički, idilični, satirični, realistički, idejni, didaktički, tendenciozni - prema načinu kazivanja i kompozicionoj strukturi : pričanje u 3. ili 1. licu, u obliku dnevnika, pisama, dijaloga, roman paralelne konstrukcije, roman vremena, prostora i događaja. - prema umjetničkom rangu i čitaocima kojima je namijenjen: bestseller, trivijalni - bez umjetničke vrijednosti, klasični – trajne vrijednosti, zabavni. Sve ove podjele su formalne. Prave karakteristike romana mogu se utvrditi tek na osnovu svestrane analize svih njegovih sadržajnih i formalnih osobina. Isak Samokovlija (1889-1955) Rodjen je 3.12. u goraždu. Do pojave I.S. malo se znalo o sefardima u BiH. Pri opisu jevrejske sredine i svijeta Samokovlija je u svojim pripovijetkama i dramama prikazivao mnogo širi prostor, Bosnu u njene ljude. Najpoznatije zbirke pripovijedaka su mu: Od proljeća do proljeća, Nosač Samuel, Tragom života, Solomonovo slovo, Đerdan, Izabrane pripovijetke. Pisao je i pozorišne komade: Hanka, Plava jevrejka, On je lud, Fuzija. Samokovlija pise o malim ljudima i njihovim sitnim, ali zato univerzalnim ljudskim radostima. To su suptilne priče o malim radostima koje su utoliko snažnije ukoliko se do njih teže dolazi. Samokovlija je prikazivao da se unutrašnja suština čovjeka krije u svakodnevnom životu koji nas okružuje. U njegovim pripovijetkama u prvi plan izbija to unutrašnje i univerzalno kao primarno značenje. Ma koliko izgledalo paradoksalno, on je ipak vedar i optimističan pisac koji neumorno traga za ljudskom srećom i radostima, iako na prvi pogled piše o ljudskoj bijedi, nemoći i siromaštvu. «Čovjeku ne treba puno pa da bude sretan. Treba da znate da su radosti rasijane svuda po Zemlji kao kamenje.» Moglo bi se tvrditi da je ljubav osnovni egzistencijalni problem u njegovom djelu. Ali čovjek nije odreen samo ljubavlju. Smrt je takođe vječna zagonetka koju svaki čovjek riješava na svoj način, ali ona ipak ostaje neriješiva tajna. Savremena književnost naroda BiH Osnovna pretpostavka za razumijevanje kulturnog identiteta naroda BiH je u stalnom osciliranju između bosanske integralnosti i nacionalnih posebnosti. Zavisno od historijskog trenutka nekad je bilo dominantno jedno i drugo, ali nikad nije potpuno ugašen duh zajedništva.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}