{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Demonstrature za 2. kolokvij FR (1)

Demonstrature za 2. kolokvij FR (1) - Demonstrature iz...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Demonstrature iz Financijskog računovodstva Primjer 1 – Obračun plaća zaposlenicima: Marko Horvat je jedini zaposlenik poduzeća „BETA“ d.o.o., Zagreb. Zaposlenik ima prebivalište u Zagrebu (prirez je 18%). Iz PK kartice zaposlenog vidljivo je da mu je faktor osobnog odbitka 1. Bruto plaća zaposlenika iznosi 20.000,00 kn. Obračunajte i proknjižite plaću za siječanj 2011. za Marka Horvata. Napomena: ukinut je krizni porez. Po obračunu plaće, plaćena su sva davanja iz i na plaću i isplaćena je neto plaća. Red.br . Obračun plaće za siječanj 2011. Iznos 1. BRUTO PLAĆA 2. DOPRINOSI IZ PLAĆE: 2a. - MIO - 1. STUP (15%) 2b. - MIO - 2. STUP (5%) 3. UKUPNO DOPRINOSI IZ PLAĆE (2a + 2b) 4. OSOBNI ODBITAK (____________) 5. OSNOVICA ZA POREZ (1. -3. - 4.) 5a. - porez po stopi 12% (do 3.600) - 5b. - porez po stopi 25% (od 3.600 - _________) - 5c. - porez po stopi 40% (iznad __________) - 6. UKUPNO POREZ (5a. + 5b. + 5c.) 7. PRIREZ NA POREZ (6. x 18%) 8. UKUPNO POREZ + PRIREZ 9. NETO PLAĆA (1. - 3. - 8.) 10. (više se ne obračunava krizni porez) 11. UKUPNO ZA ISPLATU 12. DOPRINOSI NA PLAĆU: 12a. - doprinos za ZO (15%) 12b. - doprinos za nezaposlenost (1,7%) 12c.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Demonstrature za 2. kolokvij FR (1) - Demonstrature iz...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online