Dnevnik o marketingu 2011-2012

Dnevnik o marketingu 2011-2012 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dnevnik o marketingu 2011/2012 Forma:   Dnevnik   o   marketingu   vodit   će   svaki   student   individualno   u   obliku   Journal-a  (dnevnika) na platformi Blackboard. Studenti će Dnevnik voditi na tjednoj bazi i pisat će na  zadane teme koje će biti povezane sa temama obrađivanim na predavanjima i to tako da se u  datom tjednu obrađuje tema sa prošlog predavanja. Dnevnik o marketingu imat će deset unosa  kroz deset tjedana (od 3.-12. tjedna), a jedanaesti unos (13. tjedan) nije obavezan i studenti za  njega sami biraju temu. Studenti su dužni u minimalno 150 riječi dati primjer iz prakse  obzirom na temu koja se taj tjedan obrađuje, te se na nju osobno osvrnuti u Dnevniku.  Dnevnik o marketingu mora odražavati osobno mišljenje i stavove studenta o temi, te može  biti pisan u 1. licu. Ipak, potrebno je slijediti pravila hrvatskog standardnog jezika (pravopis i  gramatika). Dobro je i temu koja se obrađuje i primjer koji se opisuje povezati sa teorijom  marketinga koja se učila na predavanju, te sa drugim područjima poslovne administracije. Vremenski period:   Dnevnik o marketingu na Blackboard-u počinje biti aktivan za sve  studente od trećeg tjedna nastave, a završava sa 13. tjednom nastave. Deset unosa kroz deset  tjedana je obavezno, dok je u 13. tjednu, 11 unos ostavljen studentima na izbor. Studenti su  dužni objaviti zapis u Blackboard journal-u do kraja svakog tjedna, odnosno do nedjelje u  23:59 inače neće ostvariti bodove za taj zapis. Ocjenjivanje  Dnevnika
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 3

Dnevnik o marketingu 2011-2012 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online