Esej trgovaèko pravo Ivana (1)

Esej trgovaèko pravo Ivana (1) -...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENT Akademska godina 2010./2011. Esej Društva kapitala i društva osoba Kolegij: Osnove trgovačkog prava Mentor: Student: Prof. Helena Majić Ivana Krndelj, Grupa F Zagreb, 2011. godina
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SADRŽAJ Uvod 2 1. Društvo kapitala 3 1.1. Dioničko društvo 3 1.2. Društvo s ograničenom odgovornošću 5 2. Društvo osoba 6 2.1. Javno trgovačko društvo 6 2.2. Komanditno društvo 7 2.3. Gospodarsko interesno udruženje 9 3. Preoblikovanje društava 10 4.ZAKLJUČAK 12 5.LITERATURA 13 1
Background image of page 2
UVOD Tema mog rada je Društva kapitala i društva osoba. To su zanimljivi tipovi trgovačkih društava s kojim se svakodnevno susrećemo. Veoma je teško za osobu koja ne još ne pripada tom «svijetu» subjektivno sagledavati prednosti i nedostatke trgovačkih društava, ali ja sam se odlučila na isticanje onoga što ću kroz proučavanje zaključiti. Voljela bih naučiti koji je tip društva najisplativiji u današnjem svijetu i s kojim rizicima se susreću članovi tih društava. Iako je primarna svrha ovog rada izvršavanje moje obaveze prema predmetu, sekundarna je edukativnog značaja i početna priprema nekih mojih planova za budućnost. 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Društvo kapitala Kao što sam već navela, trgovačka društva dijelimo na društvo kapitala i društvo osoba. Ovaj esej započela bih društvom kapitala. Kao što samo ime govori glavna misija ovog tipa društva je udruživanje kapitala. Kod takvog tipa društva za obaveze se ne odgovara imovinom koja prethodno nisu unesena u društvo. Društvo kapitala dijelimo na: dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću. 1.1.Dioničko društvo Kada govorimo o dioničkom društvu mislimo na trgovačko društvo u kojem članovi, odnosno dioničari, sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu koji se dijeli na dionice. Takvo društvo može imati samo jednog člana, odnosno dioničara. Za dioničkim društvom najčešće posežu oni koji nemaju sav potreban kapital tj. kada se žele upustiti u neki projekt za koji nije dovoljan kapital samo jedne osobe. Taj oblik je najpogodniji za prikupljanje sredstava, investicijska ulaganja itd. Dionice se mogu prodavati i prenositi, te tako one glase na donositelja ili ime. Dionice se dijele na redovne i povlaštene. Kod redovnih dionica se imatelju daje pravo glasa u glavnoj skupštini društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda) i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene dionice mogu biti kumulativne i participativne. Kumulativna povlaštene dionica daje imatelju dionice, u skladu s odlukom o izdavanju dionica, pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi prije isplate dividendi imatelju redovnih dionica. Participativna povlaštena dionica daje imatelju dionice, u skladu s odlukom o izdavanju
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Esej trgovaèko pravo Ivana (1) -...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online