govornistvoooo

govornistvoooo - monoloke anrove.Vijest, izvjetaj, osvrt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
monološke žanrove .Vijest, izvještaj, osvrt ili bilješka, komentar, izjava, anketa dijaloške žanrove . Intervju, razgovor, rasprava, polemika, okrugli stol debate u programu HTV-a (2003.g )? (parlaonica…. ) Unutar kojeg se dijaloškog žanra može razviti debata? razgovora Čemu više teži poslovno komuniciranje - monološkim ili dijaloškim oblicima ? Dijaloškim oblicima Koji ćete žanr izabrati ako nešto trebate izjaviti za javnost, a želite da istodobno budu obaviješteni svi mediji ?Dijaloški žanr- konferencija za tisak Nabrojite redom elemente govor (prezentacije). Tj.kompozicijegovora: 1.UVOD Zaglavlje:pozdravljanje predstavljanje oslovljavanje Predgovo: stvaranje neklonosti prema govorniku stvaranja zanimanja za temu. 2. GLAVNI DIO Priča Razdioba( u načelu dvojna) Potkrijepe Pobijanje 3. ZAKLJUČAK Sažetak Poziv Efektni završetak Zahvala (i/ili isprika) Koliko traje uvod u govoru? O čemu to ovisi? Uvodno izlaganje na sastancima 2-10 minuta ( ovisno o tome ima ili nema pisanog materijala) Što se ne smije izostaviti u prezentaciji ? Pridobivanje naklonosti za sebe, jer ako smo publiku pridobili za sebe, pridobili smo je i za svoje ideje… Zašto je važno efektno završiti? Treba efektno završiti tako da se naš nastup zapamti. Za to dobro služi poznati citat, poslovica, ili vlastita zvučna figura Tko je odgovoran za uspjeh u uvjeravanju sugovornika (općenito)? Dobar govornik Kojim se vještinama služi vješt slušač ? ( usmjerava pozornost na sugovornika, odvaja bitnog od nebitnog, prati govore, ne ragira na ranjive točke) Imaginativno logičko Anticipacijsko -Imaginativno slušanje - slikovito predočavanje onog što slušamo -Logičko slušanje – s imaginativnošću je povezano logičko slušanje. Ono što se govori mora biti nekako logičko povezano i poredano. U ključivanjem logičke kontrole naglo nam se slušanje govora rasterećuje a svejedno pokupi sve što je vrijedilo čuti. Anticipacijsko slušanje - tehnika je slušanje unaprijed. Obavijest je samo ono što Ako je netko dobar govornik, može li se reći da on zapravo manipulira ljudima? Može. Svaka osba koja ima razvijene retoričke osobine pridobije publiku za sebe a s time je pridobije i za svoje ideje… sheme debate . 1. uvodna riječ voditelja 2. uvodna riječ svake strane ( afirmacijske i negacijske) 3. rasprava ( debatiranje ) 4. zaključne riječi predstavnika svake strane ( najprije negacijske, zatim afirmacijske) 5. žiriranje 6. proglašavanje pobjedničke strane i zaključna riječ voditelja Kojom shemom teku principijelni pregovori ? -Međusobno upoznavanje -Stvaranje ugodne atmosfere, potvrđivanje dnevnog reda i trajanje, načela najave svojih potreba i namjere - iskazivanje svojih interesa i očekivanja, razotkrivanje interesa suprotne strane, informiranje partnera o sebi - sporazum provedba Što je cilj u pregovaranju ? Pojašnjenje i dokazivanje vlastitih primjera, pobijanje argumente protivničke ekipe.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 5

govornistvoooo - monoloke anrove.Vijest, izvjetaj, osvrt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online