Marketing 1 Kolokvij

Marketing 1 Kolokvij - KOLEGIJ: OSNOVE MARKETINGA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KOLEGIJ: OSNOVE MARKETINGA PONAVLJANJE GRADIVA ZA 1. KOLOKVIJ VERZIJA 1 1. Koji su glavni sudionici u marketinškom sustavu? Dobavljaci- tvrtka i konkurenti – marketinski posrednici – trziste krajnjih korisnika 2. Što je demarketing? Marketing s ciljem privremenog ili trajnog smanjenja potraznje – cilj nije unistiti potraznju, Vec je samo smanjiti ili preusmjeriti 3. Što je koncepcija proizvodnje, a što proizvoda? Koncepcija proizvodnje -_ filozofija po kojoj su potrosaci skloniji proizvodima koji su dostupni Po vrlo prisrupacnim cijenama i po kojoj bi se menadzeri stoga trebali usredotociti na Poboljsanje ucinkovitosti proizvodnje i distribucije Koncepcija proizvoda – ideja po kojoj su potrosaci skloniji proizvodima koji nude najbolju kvalitetu, izvedbu i karakteristike, te bi stoga organizacije trebale ulagati energiju u stalna poboljsanja proivoda. 4. Što je prodajna koncepcija? Ideja po kojoj potrosaci nece kupiti dovoljno proizvida neke organizacije, osim ako ona ne ulozi velike napore u prodaju i promidzbu 5. Opišite koncept društvenog marketinga. Ideja po kojoj bi organizacija trebala utvrditi potrebe, zelje i interese ciljnih trzista te pruziti Zeljena zadovoljstva ucinkovitije i djelotvornije od konkurencije na nacin koji odrazava ili poboljsava dobrobit potrosaca i drustva 6. Što je makrookruženje tvrtke? Sire drustvene sile koje utjecu na cijelo mikrookruzenje – demografske, gospodarske, prirodne, tehnoloske, politicke i kulturne sile 7. Kakve su to virtualne, a kakve virtualno-fizičke tvrtke? Dajte primjere za svaku.7....
View Full Document

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 9

Marketing 1 Kolokvij - KOLEGIJ: OSNOVE MARKETINGA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online