{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OBpitanjazapripremu_1kolokvij

OBpitanjazapripremu_1kolokvij - Napomena Studenti se potiu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Napomena: Studenti se potiču da što bolje nauče navedena pitanja te da razmotre njihovo značanje. Najmanje 60-70% kolokvija će biti načinjeno temeljem navedenih pitanja dok će ostatak kolokvija biti iz prezentacija i knjige. U kolokviju je moguće da pojedino pitanje bude verbalno preformulirano ili da bude promijenjen oblik pitanja (npr. da neko pitanje točno-netočno bude formulirano kao pitanje otvorenog tipa i sl.) Uvodno predavanje 1. Što je organizacijska psihologija, što je cilj? 2. Što je organizacijsko ponašanje? 3. O čemu je govorio Taylor u „Principi znanstvenog managementa“ te što znači tejlorizam? 4. Kako je izgledao Hawthorne studija te do kojih se zaključaka došlo ( hawthorne efekt) ? 5. Koje su menadžerske vještine bitne ovisno o razini menadžmenta? 6. Što razlikuje uspješne od učinkovitih menadžera? Što znači „uspješan“ a što „učinkovit“ menadžer? 7. Prema Luthansu, uspješni manageri proveli su više vremena na _________________ nego na bilo koju drugu aktivnost. 8. Prema Luthansu, učinkoviti manageri proveli su više vremena na _________________ nego na bilo koju drugu aktivnost. 9. Organizacijsko ponašanje je sve osim: a. Intuitivne analize ljudskog ponašanja b. Primjenjene znanosti c. Područja istraživanja d. Proučavanja što ljudi rade unutar organizacije Individualne razlike i ličnost 10. Što je sposobnost? Koje su dvije grupe sposobnosti? Reci nešto o svakoj. 11. Što su osjećaji (afekt)? Koje su dvije vrste afekta? Reci nešto o svakoj. 12. Kako su dob, spol, intelektualne sposobnosti povezane sa zadovoljstvom i produktivnošću? 13. Što je OB MOD i sa kojoj teorijom učenja je povezan (nekoliko primjera primjene u organizaciji)? 14. Navesti primjere rasporeda potkrepljenja i njihovu učinkovitost na ponašanje. 15. Koje dimenzije ličnosti postoje prema Big Five, kako su dimenzije povezane sa učinkom na poslu? 16. Kako je dob povezana sa varijablama koje proučava organizacijsko ponašanje? 17. Što kaže teorija Johna Hollanda o preklapanju ličnost-posao, zašto je to preklapanje važno? 18. S obzirom na bračno stanje postoje sljedeće razlike u organizacijskom ponašanju:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

OBpitanjazapripremu_1kolokvij - Napomena Studenti se potiu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online