PHILECON-SYLLABUS (1)

PHILECON-SYLLABUS (1) - Poslati na: [email protected]..

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Poslati na: [email protected] FILOZOFIJA EKONOMIJE SYLLABUS Nositelji kolegija: Dr. sc. Lynne Montgomery e-mail: [email protected] Dr. sc. Kristijan Krkač e-mail: [email protected] 1. Osnovna literatura: Hausman D. M. 2003 «Philosophy of Economics», http://plato.stanford.edu/entries/economics ENGLESKI Krkač K “Skrbnik ili filozofija ekonomije” (predavanja) Internet, ZSEM, Zagreb, 2003. HRVATSKI (kao skripta i na Internet stranici ZSEM-a) 2. Dodatna literatura: a) EKONOMIJA Galbraith J. K. 1987 «Anatomija moći», Stvarnost, Zagreb Galbraith J. K. 1995 «Ekonomija u perspektivi», MATE d.o.o. Zagreb Samuelson P. A. 1975 «Ekonomska čitanka», NZMH, Zagreb b) POLITIKA Bobbio N. 1990 «Budućnost demokracije», Filip Višnjić, Beograd Dahl R. A. 1999 «Demokracija i njezini kritičari», Politička misao, Zagreb Duverger M. 1980 «Janus, Dva liva Zapada», Globus, Zagreb c) SOCIOLOGIJA Haralambos M. 1994 «Uvod u sociologiju», Globus, Zagreb (6. poglavlje: «Rad i dokolica») Weber M. «Politika i vlast», Jesenski i Turk, Zagreb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
d) FILOZOFIJA Sen A. 1992 «Inequality Reexamined», Harvard University Press, Cambridge, MA Sen A. 2002 «Rationality & Freedom», Harvard University Press, Cambridge, MA e) PRAVO Posner R. A. «The Problems of Jurisprudence», Harvard University Press, Cambridge, MA Ustav RH, NN, 2002. f) RJEČNICI Nohlen D. (ur.) «Politološki rječnik», PANLIBER, Osijek-Zagreb-Split 3. Korisne web stranice: g) Internet Encyclopedia of Philosophy h) Stanford Encyclopedia of Philosophy i) Paideia / 20th WCP 4. Sadržaj predmeta Promišljanje međuutjecaja ekonomije, te društvenih, političkih, filozofskih i etičkih tema a koje su uključene u postavljanju poslovne politike. Također se istražuje način na koji poslovne odluke utječnu na odluke poslovnih ljudi, društvenu odgovornost i odgovornost dioničara. 5. Izvođenje nastave Način rada prof. Montgomery i prof. Krkača je razmjena, dijalog i djelatno sudjelovanje. Kao studenti menedžmenta u poslovnoj zajednici iskusit ćete situacije donošenja vrlo složenih poslovnih odluka. Te odluke zahtijevaju visoko razumijevanje praksi poslovne etike. U tekstovima kolegija imat ćete analizirane i
Background image of page 2
primjenjene neke od ovih načela služeći se materijalima studij-slučaja ( case study ). Ovaj kolegij pomoći će vam da u svezu dovodite kulturnwe, političke, društvene i ekonomske odnose u zadanim situacijama. 6. Ispitivanje i ocjenjivanje Kolegij se održava u bokm satu 15 tjedana. Ukupni broj predavanja : 30 sati (Montgomery, Krkač) Kozultacije : 15 sati + ispiti (Krkač) Način ispitivanja: PISMENO 3x pismeni ispit (esej), maksimalno 2 kartice teksta (1 kartica je 1800 znakova uključno s praznim mjestima) (nakon svake trećine predavanja, tj. 10 sati, 20 sati i 30 sati predavanja). (Krkač) Jedan samostalni seminarski rad : (vidi teme za samostalne seminare) predati do kraja predavanja (Montgomery) Jedan seminar u grupnom radu (po 5 studenata) ( workshops ) (Krkač)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 11

PHILECON-SYLLABUS (1) - Poslati na: [email protected]..

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online