Pravilnik o studiranju na VPÅ  UTILUS

Pravilnik o studiranju na VPÅ  UTILUS - VISOKA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA «UTILUS» S PRAVOM JAVNOSTI U ZAGREBU PRAVILNIK O STUDIRANJU I UVJETIMA ZA UPIS STUDENATA Zagreb, veljača 2010. 1. UVODNE ODREDBE Članak 1. (1) Ova pravila vrijede za studente koji su akademsku godinu preddiplomskog stručnog studija upisali akademske godine 2009./2010. i na dalje. (2) Ovim pravilima uređuje se studiranje na preddiplomskom studiju Visoke poslovne škole «Utilus» (3) Studij je organiziran kao redovan i izvanredan studij Članak 2. (1) Izvanredni studij izvodi se po programima kao i redovan studij, ali po posebnom izvedbenom programu. Odluku o opsegu nastave donosi Upravno vijeće (2) Sukladno opsegu nastave i drugih uvjeta za svladavanje programa, kao i broju upisanih studenata, utvrđuje se i visina naknade za ovaj studij Članak 3. (1) Niže navedeni izrazi u ovim pravilima imaju slijedeće značenje:- Akademska godina je razdoblje od 01. listopada određene godine do 30. rujna iduće godine, osim ako se odgovarajućim propisima ne donese drugačija odluka.- Apsolvent je student koji je testirao treću godinu preddiplomskog stručnog studija pa se zove apsolvent preddiplomskog stručnog studija- Dekan je dekan Visoke poslovne škole «Utilus» u Zagrebu- Ministarstvo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa- Ministar je Ministar znanosti, obrazovanja i športa- Student je student Visoke poslovne škole «Utilus» u Zagrebu- Testiranje semestra tj. godine je dokaz da je student upisao i odslušao sva predavanja i izvršio obaveze prisustvovanja vježbama i seminarima u semestru tj. akademskoj godini. Testiranje obavlja studentska referada ovjeravanjem (žigom i potpisom) indeksa, a na temelju prikupljenih potpisa svih nastavnika upisanih predmeta.- Ponavljač je student koji ponavlja godinu Članak 4. Visoka poslovna škola «Utilus» (u daljnjem tekstu «Utilus») ustrojava i izvodi preddiplomski stručni studij koji osposobljava studente za visokostručni rad i priprema ih za znanstveni rad u polju ekonomskih i drugih srodnih društvenih znanosti. Preddiplomski stručni studij traje tri akademske godine (VI semestara) i završetkom se stječe 180 ECTS bodova. Nastava se izvodi kontinuirano tijekom šest semestara prema utvrđenom nastavnom plani i programu. Članak 5. Student može stečene ECTS bodove prenositi s drugih fakulteta kada za to ispuni uvjete, a uvjeti prijenosa ECTS bodova biti će propisani posebnih pravilnikom, odnosno ugovorima između Utilus-a i/ili drugih visokih škola. Članak 6. Upravno vijeće dužno je najkasnije 30 dana prije početka školske godine donijeti izvedbeni nastavni plan («Red predavanja), koji sadrži redoslijed predavanja, tjedni broj sati, nastavnike i suradnike koji će izvoditi nastavu za pojedine predmete, početak i završetak nastave....
View Full Document

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 16

Pravilnik o studiranju na VPÅ  UTILUS - VISOKA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online