Pravo - 1.grupa (Nedostaje odgovor III.3.c)

Pravo - 1.grupa (Nedostaje odgovor III.3.c) - I.Zaokrui...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I.Zaokruži točan odgovor: (2 boda) 1) Tvrtka društva na stranom jeziku može se registrirati i koristiti: c) ako se istovremeno registrira i koristi s tvrtkom društva na hrvatskom jeziku 2) Temeljni kapital društva s ograničeno odgovornošću podijeljen je na: b) poslovne udjele 3) Nadzorni odbor dioničkog društva je organ: b) dualističkog ustroja dioničkog društva 4) Temeljni osnivački akt javnog trfovačkog društva naziva se: a) društveni ugovor 5) Prvi kontrolni prag nakon kojeg je preuzimatelj dužan objaviti ponudu za preuzimanje iznosi: a) 25% dionica s pravom glasa II. Nadopuni rečenicu: (4 boda) 1) Određena novčana ili imovinska vrijednost koju osnivači društva kapitala ulažu u društvo prilikom osnivanja, određuju njezin iznos u osnivačkom aktu i upisuju je u sudski registar naziva se temeljni kapital 2) Registar dionica koje su izdane u nematerijaliziranom (elektroničkom obliku) vodi (tko?) Središnja klirinško depozitarno društvo (SKDD) 3) Poslovni udjeli za čiji prijenos i raspolaganje je potrebna suglasnost uprave društva predviđena društvenim ugovorom nazivju se vinkularni poslovni udjeli 4) Komanditno društvo vode i zasupaju (tko?) komplemetari 5) Drštvo koje drži većinsko pravo glasa u drugom društvu ili većinski udio u njegovom temeljnom kapitalu naziva se društvo s većinskim sudjelovanjem III. Odgovori na pitanja (potpitanje nosi 2 boda; pitanje ukupno 6 bodova):
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern