Pravo - 2.grupa (Nedostaje odgovor III.3.b)

Pravo - 2.grupa (Nedostaje odgovor III.3.b) - I Zaokrui...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Zaokruži točan odgovor (2 boda): 1. Načelo prema kojem su svi organizacijski oblici društva dužni poslovati pod istom tvrtkom naziva se: Načelo jedinstvenosti 2. Nadzorni odbor mora imati minimalno: Tri člana 3. Poslovnim udjelima se trguje na burzama i drugim uređenim tržištima vrijednosnih papira: Netočno 4. Vrsta podjele kod koje se dio imovine društva koje se dijeli prenosi na neko drugo društvo, a društvo koje se dijeli nastavlja sa svojim postojanjem, naziva se: Podjela odvajanjem 5. Ponudu za preuzimanje dioničkog društva odobrava: HANFA II. Nadopuni rečenicu (4 boda): 1. Fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost prema propisima o obrtu i upisana je u sudski registar naziva se trgovac pojedinac. 2. Dionice čiji su slobodan prijenos i raspolaganje ograničeni suglasnošću uprave u skladu sa statutom društva, nazivaju se vinkulirane dionice. 3. Za točnost podataka navedenih u knjizi poslovnih udjela odgovara uprava društva. 4. Ponuda za preuzimanje dioničkog društva koja je objavljena nakon što je u pogledu istih dionica istog ciljnog društva već na snazi ponuda drugog preuzimatelja, naziva se konkurentska ponuda. 5. Temeljni osnivački akt javnog trgovačkog društva naziva se statut. III. Odgovori na pitanja
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 3

Pravo - 2.grupa (Nedostaje odgovor III.3.b) - I Zaokrui...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online