{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Predavanje16

Predavanje16 - XVI Poglavlje PREGOVARANJE U ovom poglavlju...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
XVI Poglavlje PREGOVARANJE U ovom poglavlju studenti će se upoznati sa umjećem pregovaranja, strategijom i taktikom pregovaranja, jer je prije pregovaranja potrebno razraditi dugoročnu strategiju a u vrijeme pregovaranja potrebno je držati se određene taktike. Od početka pregovora, tj. Formiranja vlastitih stavova, preko želje da se ti isti stavovi nametnu drugoj strani, što je i cilj, pa do sklapanja, zaključivanja ugovora ( ugovori su obrađeni u VIII poglavlju ). Osvrnut ćemo se na razlike u pregovaračkim sposobnostima, na pripremne radnje prije pregovaranja, određivanje ciljeva, izbor poslovnog partnera, sastavljanje i formiranje pregovaračke grupe, način organizacije pristup i jezik pregovaranja, argumentiranje, vjerodostojnost i čimbenike uspjeha u pregovorima, jer bez obzira što je sam čin sklapanja ugovora najbitniji za njegovu kasniju realizaciju, pripremljenost, ozboljnost i znanje pregovaratelja preduvjet je za sklapanje ugovora kojim se ispunjavaju bitni ciljevi obaju partnera. Država i narod koji žele brz i uspješan gospodarsi razvoj, moraju svladati, pored raznih stručnih znanja i vještina, i umjeće pregovaranja, tj. vještinu da stavove i prijedloge učinimo prihvatljivim i razumljivim drugoj strani. Republika Hrvtska ulazi u razdoblje intezivnog gospodarskog razvoja, globalnog povezivanja njezine privrede, velikih stranih ulaganja, pa je nužno osposobiti široki krug poslovnih ljudi koji znaju pregovarati, kako je to prihvaćeno i uobičajno u svijetu, a naročito ako se ima u vidu tranzicijsi karakter hrvatskog gospodarstva. SAŽETAK Osnovni CILJ pregovaranja sastoji se u tome da se drugu pregovaračku stranu uvjeri kako su naši prijedlozi i stavovi opravdani i ispravni, te ih druga strana zbog toga treba prihvatiti. Međutim, ispravnost i opravdanost naših zahtojeva i prijedloga najčešće je samo relativna jer druga strana najčešće o tome nema, nužno, isto mišljenje. Stoga nam je često potrebno posebno umjeće da bismo drugu stranu uvjerili u prihvatljivost naših stavova. U poslovnom svijetu UMJEĆE PREGOVARANJA smatra se jednim od važnih preduvjeta za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva. Ako znamo pregovarati, moći ćemo ostvariti svoje ciljeve jer ćemo ih znati tako predočiti da budu prihvatljivi za one s kojima pregovaramo.Ako znamo pregovarati moći ćemo ostvariti svoje ciljeve jer ćemo ih znati tako predočiti da budu prihvatljivi za one s kojima pregovaramo. Uspjeh pregovora ne ovisi samo o drugoj strani s kojom vodimo pregovore, već i o našoj vještini da naše stavove i prijedloge učinimo prihvatljivim i razumljivim drugoj strani. Moramo naučiti govoriti argumentima koje druga strana razumoje i koji su joj bliski. Da bismo to postigli moramo poznavati svijet, povijest, probleme, kulturne običaje i shvaćanja drugih naroda. Odmjereni način pregovaranja i staloženost najbolji su putovi za postizanje željenog cilja jer ishod pregovora ovisi, u velikoj mjeri, o nama samima i načinu na
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Predavanje16 - XVI Poglavlje PREGOVARANJE U ovom poglavlju...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online