{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Primjer ispita C - rjesenja

Primjer ispita C - rjesenja - Pismeni ispit"Matematika za...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pismeni ispit "Matematika za ekonomiste i managere" - Grupa C - Ime i prezime studenta: Matični broj studenta: Datum: NAPOMENA : Za prolaznu ocjenu morate u cijelosti riješiti po jedan zadatak iz svake grupe Grupa I Zadatak 1. Dana 4. ožujka izdana je 7-mjesečna kamatna zadužnica po godišnjoj kamatnoj stopi od 15%, nominalne vrijednosti od 8.000,00 kn. Kolika je sadašnja vrijednost te kamatne zadužnice na datum 13. srpnja, ako u tom trenutku na tržištu novca vrijedi kamatna stopa od 11%. Primijenite francusku metodu (bankarsko pravilo). Rješenje: mjeseci 0 1 2 3 4 5 6 7 r 1 = 15% godišnje P = 8.000 4.3. 13.7. 4.10. t = 7 mjeseci P 0 =2.000 r 2 = 11% t 1 , r 1 M=? francuska metoda t 2 , r 2 M = ? S 1 =? S 1 = ? t 1 → od 4.3. do 4.10. → (277-63)/360 = 214/360 = 0,594444444 ili t 1 = [(31 - 4)+ 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 4]/360 = 214/360 t 2 → od 13.7. do 4.10. → (277-194)/360 = 83/360 = 0,2305555555 ili t 2 = [(31-13) + 31 + 30 + 4] / 360 = 83/360 M = P · (1 + r 1 ·t 1 ) 2 2 1 1 t r M S + = M = 8.000 · (1 + 0,15 · 214/360) 360 / 83 11 , 0 1 33 , 713 . 8 S 1 + = M = 8.713,33 S 1 = 8.497,82 Sadašnja vrijednost kamatne zadužnice na dan 13.7. iznosi 8.497,82 kn. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Grupa I Zadatak 2. Poduzeće X posjeduje u svome vlasništvu 72-dnevnu diskontnu zadužnicu koja ima nominalnu vrijednost 30.000,00 kn uz godišnju diskontnu stopu od 15%. Točno 40 dana prije dospijeća zadužnice, poduzeće Y je svom poslovnom partneru poduzeću X ponudilo otkup te iste zadužnice. Poduzeće X je rediskontiralo (prijevremeno prodalo) zadužnicu poduzeću Y uz diskontnu stopu od 9%. Izračunajte kolika će biti dobit poduzeća X od držanja zadužnice u svome vlasništvu? Rješenje: M = 30.000 d 1 = 15% t 1 = 72/360 d 2 = 9% t 2 = 40/360 francuska metoda Dobit = ? P = ? S 1 = ? dani 0 12 24 32 36 48 60 72 M = 30.000 t 1 , d 1 P=? t 2 , d 2 S 1 =? 1. korak 2. korak P = M · (1 - d 1 ·t 1 ) S 1 = M · (1 - d 2 ·t 2 ) P = 30.000 · (1 - 0,15 · 72/360) S 1 = 30.000 · (1 - 0,09 · 40/360) P = 29.100 S 1 = 29.700 3. korak Dobit = S 1 - P Dobit = 29.700 - 29.100 Dobit = 600 2
Background image of page 2
Grupa II Zadatak 3. Dioničko društvo je s poslovnom bankom sklopilo ugovor o zajmu na iznos od 300.000,00 kn na vremenski rok od 6 godina. Plaćanje se vrši varijabilnim anuitetima (konstantne otplatne kvote) krajem svake godine, a složena godišnja kamatna stopa iznosi 10%. Treba sastaviti otplatnu tablicu ovog zajma prema gore definiranim uvjetima, te u situaciji kada je izvršena konverzija zajma na jedan od slijedećih načina: a) promjena iznosa glavnice zajma - dioničko društvo je nakon 2 godine otplate zajma (c=2) zatražilo povećanje iznosa glavnice zajma za dodatnih 100.000,00 kn. b)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Primjer ispita C - rjesenja - Pismeni ispit"Matematika za...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online