Primjer ispita D - rjesenja

Primjer ispita D - rjesenja - Pismeni ispit "Matematika za...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pismeni ispit "Matematika za ekonomiste i managere" - Grupa D - Ime i prezime studenta: Matični broj studenta: Datum: NAPOMENA : Za prolaznu ocjenu morate u cijelosti riješiti po jedan zadatak iz svake grupe Grupa I Zadatak 1. Kupac je na ime potrošačkog kredita kupio u trgovini tehničku robu u vrijednosti od 9.000 kn uz gotovinski udio od 25%. Vremenski rok otplate kupljene robe iznosi 5 mjeseci, a godišnja anticipativna kamatna stopa na potrošački kredit je 14%. Izračunajte koliki je iznos mjesečne rate potrošačkog kredita? P = 9.000 c = 25% m = 5 mjeseci r = 14% godišnje M = ? I. NAČIN ( 29 24 1 + = m r i ( 29 ( 29 m i c P M + - = 1 1 ( 29 24 1 5 14 , 0 i + = ( 29 ( 29 5 035 , 0 1 25 , 0 1 000 . 9 M + - = i = 0,035 5 25 , 986 . 6 M = i = 3,5% M = 1.397,25 II. NAČIN 1. korak 2. korak 3. korak C = c · P P 1 = P - C I = P 1 · i C = 0,25 · 9.000 P 1 = 9.000 - 2.250 I = 6.750 · 0,035 C = 2.250 P 1 = 6.750 I = 236,25 4. korak 5. korak P 2 = P 1 + I M = P 2 / m P 2 = 6.750 + 236,25 M = 6.986,25 / 5 P 2 = 6.986,25 M = 1.397,25 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Grupa I Zadatak 2. Uvidom u godišnji promet za 2011. godinu na kunskoj štednoj knjižici gospodina Petrovića bilježimo slijedeće podatke: DATUM ISPLATA UPLATA STANJE 15.03.2011. 4.500 kn 4.500 kn 17.08.2011. 2.500 kn 2.000 kn 10.11.2011. 400 kn 1.600 kn 19.12.2011. 1.900 kn 3.500 kn Treba izračunati iznos ukupnih kamata koje je banka obračunala prema evidentiranom prometu na štednoj knjižici gospodina Horvata u 2011. godini (na datum 31.12.2011. godine). Banka je obračunavala godišnju kamatnu stopu od 5%, a koristi francusku metodu izračunavanja vremena ukamaćivanja. Obračun kamata je jednostavan, godišnji i dekurzivan. r = 5% godišnje I =? I. NAČIN: Primjer izračuna preko transakcija Datum Transakcija (T) Stvarni broj dana t = stvarni broj dana/360 I i = T i · r · t i 15.03.2011. 4.500 291 0,808333 ili 291/360 181,88 17.08.2011. - 2.500 136 0,377778 ili 136/360 -47,22 10.11.2011. - 400 51 0,141667 ili 51/360 -2,83 19.12.2011. 1.900 12 0,033333 ili 12/360 3,17 31.12.2011. 134,99 T 1 = U 1 − Ispl 1 T 2 = U 2 − Ispl 2 T 3 = U 3 − Ispl 3 T 4 = U 4 − Ispl 4 T 1 = 4.500 − 0 T 2 = 0 − 2.500 T 3 = 0 − 400 T 4 = 1.900 − 0 T 1 = 4.500 T 2 = −2.500 T 3 = −400 T 4 = 1.900 Stvarni broj dana: od 15.03. do 31.12. → 365 - 74 = 291 od 17.08. do 31.12. → 365 -229 = 136 od 10.11. do 31.12. → 365 - 314 = 51 od 19.12. do 31.12. → 365 - 353 = 12 I 1 = T 1 · r · t 1 I 2 = T 2 · r · t 2 I 3 = T 3 · r · t 3 I 1 = 4.500 · 0,05 · 291/360 I 2 = −2.500 · 0,05 · 136/360
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 9

Primjer ispita D - rjesenja - Pismeni ispit "Matematika za...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online