{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

RepetitorijII_rjesenja1

RepetitorijII_rjesenja1 - Makroekonomija Pripremila:Vedrana...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Makroekonomija Pripremila:Vedrana Pribičević Repetitorij – Kolokvij II 1. Pretpostavite da je nominalni devizni tečaj euro/kuna prije tjedan dana bio 7,3. a) Ako tečaj deprecira za 15% tijekom prošlog tjedna, koliki je trenutni devizni tečaj euro/kuna? b) Ako tečaj aprecira za 15% tijekom prošlog tjedna, , koliki je trenutni devizni tečaj euro/kuna? 2. Da bi odgovorili na postavljene zadatke koristite se informacijama iz tablice. E P P* 2006. 0.70 1.55 1.3 2007. 0.76 1.65 1.35 a) Izračunajte realni devizni tečaj u 2006. i 2007. godini! b) Kolika je postotna promjena realnog deviznog tečaja između 2006. i 2007. godine? Da li promjena realnog deviznog tečaja predstavlja realnu aprecijaciju ili realnu deprecijaciju c) Izračunajte postotnu promjenu nominalnog deviznog tečaja između navedene dvije godine! Da li promjena nominalnog deviznog tečaja predstavlja nominalnu aprecijaciju ili nominalnu deprecijaciju? d) Izračunajte postotnu promjenu cijena P i P*! e) Da li je nominalna aprecijacija (deprecijacija) veća od, manja od ili jednaka realnoj aprecijaciji (deprecijaciji)? 3. GDP deflator u EU je 1,25. Nominalni tečaj euro/kuna je 7,3. Koliki je realni devizni tečaj između Hrvatske i EU ako je u Hrvatskoj realni BDP za 15% veći od nominalnog? 4. GDP deflator u EU je 1,15. Nominalni tečaj euro/kuna je 7,5. Koliki je realni devizni tečaj između Hrvatske i EU ako je u Hrvatskoj realni BDP za 20% manji od nominalnog? 5. GDP deflator u Hrvatskoj je 1,20. Nominalni tečaj euro/kuna je 7,25. Koliki je realni devizni tečaj između Hrvatske i EU ako je u EU realni BDP za 10% veći od nominalnog?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}