Skripta_socijalna_psihologija

Skripta_socijalna_psihologija - 3. Samoopravdavanje Jedna...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. Samoopravdavanje Jedna od najsnažnijih odrednica čovjekova ponašanja je potreba opravdavanja vlastitih postupaka, kako bismo očuvali visoku razinu samopoštovanja. U ovom smo poglavlju vidjeli da ova potreba ima zanimljive posljedice po čovjekove stavove i ponašanje. Prema teoriji spoznajnog nesklada , ljudi osjećaju nelagodu (nesklad) kad god se suoče sa spoznajom da je neki aspekt njihovog ponašanja neusklađen s njihovim pojmom o sebi. Ljudi su motivirani smanjiti ovaj nesklad mijenjanjem svog ponašanja ili opravdavanjem već učinjenih postupaka, usklađujući ih s pozitivnom slikom koju imaju o sebi. Posljedična promjena stava proizlazi iz procesa samouvjeravanja . Nesklad se neizostavno javlja nakon važnih odluka ( nesklad nakon odluke ), jer je misao “Odabrao sam mogućnost X” u neskladu s misli “Mogao sam bolje proći s mogućnošću Y”. Ljudi smanjuju ovaj nesklad tako da sami sebi povećavaju privlačnost odabrane mogućnosti i smanjuju privlačnost ostalih mogućnosti. Poznato je da beskrupulozni trgovci iskorištavaju ovu čovjekovu sklonost koristeći se strategijom nazvanom niska lopta , koja u svijesti kupca stvara iluziju da se obvezao na kupnju proizvoda kada u stvarnosti takva obveza ne postoji. Nesklad se javlja i kada ljudi odluče uložiti mnogo truda da bi postigli nešto dosadno ili nešto što im predstavlja neugodan teret. Javlja se opravdavanje truda , tako da se ljudima ono što su postigli čini privlačnijim. Treći izvor disonance javlja se kada ljudi počine nerazumna, nemoralna ili apsurdna djela uz nedovoljnu kaznu . Primjerice, kada ljudi kažu nešto što je suprotno njihovim stavovima ( zagovaranje suprotnih stavova ) uz slabo vanjsko opravdanje , oni pronalaze unutarnje opravdanje za svoje ponašanje te počinju vjerovati u ono što su rekli. Slično tome, ako ljudi izbjegnu učiniti nešto privlačno uz nedovoljnu kaznu, počet će vjerovati da aktivnost zapravo i nije tako privlačna. A ako se zateknu u situaciji da nekome čine uslugu koja nije dovoljno opravdana, pretpostavit će da to rade zato što je osoba draga i simpatična. Naličje ove vrste smanjenja nesklada ima ozbiljne posljedice: ako ljudi otkriju da se prema nekome ponašaju okrutno bez dovoljnog vanjskog opravdanja, omalovažit će žrtvu, pretpostavljajući da je ona to morala nečime zaslužiti. Naposljetku, sukladno shvaćanju da je nesklad neugodno stanje koje su ljudi motivirani smanjiti, postoje dokazi da je nesklad popraćen fiziološkom pobuđenošću. Posljednjih su godina socijalni psiholozi proširili teoriju nesklada u iznenađujućim novim smjerovima, istražujući pretpostavku da su ljudi motivirani očuvati svoje samopoštovanje. Teorija održavanja vlastite vrijednosti pretpostavlja da se nesklad javlja u međusobnim odnosima uvijek kada netko tko nam je blizak postigne bolji uradak od nas u zadatku koji nam je vrlo važan za naš pojam o sebi. Ljudi mogu smanjiti ovaj nesklad udaljavanjem od osobe, poboljšanjem vlastitog uratka, pogoršavanjem uratka druge
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 4

Skripta_socijalna_psihologija - 3. Samoopravdavanje Jedna...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online