spsyllabus (1)

spsyllabus (1) - Syllabus:Socijalnapsihologija

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Socijalna psihologija Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA SYLLABUS KOLEGIJA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA SC216, 6ECTS  SC216, 6ECTS  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u   globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama.  globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama.  The miss The miss ion of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term succes ion of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term succes   in al globalized business world undergoing constant technological and market transformations.  in al globalized business world undergoing constant technological and market transformations.  PREDAVAČI   Prof. dr.sc. Željka Kamenov Voditelj kolegija, predavanja,  vježbe Prof. dr.sc. Renata Franc  Predavanja, vježbe Dr. Sc. Ivona Škreblin Kirbiš Predavanja, vježbe Andrijana Mušura, mag. psihologije Predavanja, vježbe Kontakt: [email protected]     zg.hr     [email protected] [email protected] [email protected] Mail WebCT-a Socijalne psihologija Konzultacije: prema dogovoru Ured:   Katedra za management, Ured 113 (Mušura) ponedjeljkom od 11 do 12:30h, Ured 305 (Škreblin  Kirbiš)  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Socijalna psihologija Zagrebačka škola ekonomije i managementa   RASPORED Vrijeme predavanja i vježbi za A grupu : četvrtak  14-17 dvorana 21 Vrijeme predavanja i vježbi za B grupu : četvrtak  11-14  dvorana 21 Vrijeme predavanja i vježbi za C grupu : srijeda     10-13 dvorana 21 Vrijeme predavanja i vježbi za D grupu : srijeda    14-17 dvorana   1  SATNICA predavanja 30 sati (15 tjedana * 2sata) vježbe 15 sati (15 tjedana * 1 sat) ukupno 45 sati ZAŠTO SOCIJALNA PSIHOLOGIJA NA ZSEM-u?   Kolegij Socijalna psihologije je bazični kolegij za razumijevanje organizacijske psihologije, upravljanja  ljudskim potencijalima kao i ponašanja potrošača što studenti imaju priliku slušati na višim godinama  studija. Obuhvaća spoznaje o čovjeku i čovjekovu ponašanju u socijalnom kontekstu. 
Background image of page 2
Syllabus: Socijalna psihologija Zagrebačka škola ekonomije i managementa   KAKO SOCIJALNA PSIHOLOGIJA NA ZSEM-u? Kolegij se sastoji od kombinacije predavanja i vježbi. Teme o kojima se predaje na predavanjima bit će 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 11

spsyllabus (1) - Syllabus:Socijalnapsihologija

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online