Syllab10 SOC 2012-4

Syllab10 SOC 2012-4 - Syllabus: Sociologija Zagrebaka kola...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Sociologija Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA SOCIOLOGIJA  (SC 113, ETCS 3, AACSB 3)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači        Dr. sc. Maša Magzan                               (nositelj kolegija)                                                                Lucija Mihaljević mag.phil                           Kontakt E-mail adrese: mmagzan@zsem.hr lkatulic@zsem.hr Blackboard mail kolegija Sociologija Ured Katedra za marketing i komunikacije   Konzultacije prema zahtjevu mailom SATNICA 1   Predavanja 15 sati (7 tjedana*2sata) Blackboard vježbe 15 sati (7 tjedana*2 sata) Ukupno 30 sati LITERATURA Osnovna literatura   Magzan, M. i Katulić, L. (2008). Sociološka perspektiva u ekonomiji i svakodnevnom  životu, ZSEM, skripta dostupna na Blackboard-u kolegija.  Henslin, James M. (2009). Sociology: A Down-to-Earth Approach, 10th edition.   New  York: Prentice Hall.  1 Nastava se održava po principu blok sata svaki drugi tjedan, dok je tjedan u kojem određena grupa nema nastave namijenjen za online aktivnosti i izradu projekata.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Sociologija Zagrebačka škola ekonomije i managementa Macionis, J. And Ken Plummer. (2008). Sociology: A Global Introduction, 4th edition.  New York: Pearson Prentice Hall. Dodatna literatura Blackboard materijali, prezentacije predavanja i  vježbe.                                      Cjelovit popis dodatne literature dostupan je na Blackboard-u kolegija. ZAŠTO SOCIOLOGIJA NA ZSEMu? Kolegij je osmišljen kao  priprema za uspješno poslovanje u globaliziranom multikulturalnom  svijetu u  kojem društveni kontekst ima direktne aplikacije na ekonomske aktivnosti.  Kao društvena znanost koja  proučava pravila zajedničkog suživota i odnosa među ljudima, sociologija omogućava da ih bolje razumijemo  i time bolje funkcioniramo unutar različitih društvenih institucija i organizacija. Kolegij naglašava vrijednost  društvenih znanosti i sociološke edukacije u svrhu razvijanja vještina upravljanja te otkriva na koji način  sociološka perspektiva pomaže u marketinškim istraživanjima kao što su zadovoljstvo klijenata, segmentacija  tržišta ili različitim analizama ljudi i njihovih potreba. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti kako 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 7

Syllab10 SOC 2012-4 - Syllabus: Sociologija Zagrebaka kola...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online