Syllabus - ZSEM - MAKRO po templateu 2011

Syllabus - ZSEM - MAKRO po templateu 2011 - Syllabus:...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Makroekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA MAKROEKONOMIJA (EC222, ECTS 6, AACSB 4)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Dr. sc. Goran Buturac (voditelj kolegija, predavanja, vježbe) Mr. sc. Gordi Sušić (predavanja, vježbe) mag. oec. Vedrana Pribičević (predavanja, vježbe) Dr. sc. Nikola Bokan (predavanja, vježbe) bacc. oec. Katarina Kovač (vježbe) Kontakt E-mail adrese: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] mail WebCT-a Makroekonomija Konzultacije:      Konzultacije: prema dogovoru (dogovor za konzultacije putem e-maila)  1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Makroekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa Demonstrature:  Mihovil Pobi ( [email protected] ), Ilija Obradović ( [email protected] )     SATNICA   LITERATURA Osnovna literatura   Olivier Blanchard: Macroeconomics, Prentice Hall, 2003 Bilješke sa predavanja WebCT -  Prezentacije predavanja Olivier Blanchard and David W. Findlay: Macroeconomics – Study Guide , Prentice Hall, 2003 Dodatna literatura Mate Babić: Makroekonomija, MATE, 2003 predavanja 30 sati (15 tjedana * 2 sata) vježbe 30 sati (15 tjedana * 2 sata) ukupno 60 sati 2
Background image of page 2
Syllabus: Makroekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa PREDUVJET ZA POLAGANJE MAKROEKONOMIJE Preduvjet za pristu     panje kolokvijima i ispitu iz Makroekonomije je položen kolegij Osnove ekonomije 2       (EC101, ECTS6, AACSB4) sa I godine studija.  Studenti koji nisu položili ispit iz Osnova ekonomije 2 sa  početkom nove studentske godine, mogu prisustvovati predavanjima i vježbama iz Makroekonomije bez  mogućnosti izlazaka na kolokvije. Nakon položenog ispita OE2 ti studenti izlaze na redoviti pismeni rok iz  Makroekonomije.  OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Makroekonomija Zagrebačka škola ekonomije i managementa Opći ciljevi kolegija Specifični ciljevi kolegija 1. Naši studenti će steći  znanja iz područja  ekonomike  Naši studenti će proučavati literaturu iz područja makroekonomije s  ciljem upoznavanja osnova makroekonomije, ključnih pojmova i  ekonomskih zakonitosti tog područja: - makroekonomske varijable i odnosi među njima - tržište dobara i usluga, financijsko tržište, tržište rada - agregatna ponuda i agregatna potražnja - funkcioniranje otvorene ekonomije – međunarodna razmjena,  devizni tečaj, bilanca plaćanja, kamatni paritet - učinci očekivanja na kretanje makroekonomskih agregata
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 10

Syllabus - ZSEM - MAKRO po templateu 2011 - Syllabus:...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online