syllabus financijsko raunovodstvo2010-2011

syllabus financijsko raunovodstvo2010-2011 - Syllabus...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Financijsko računovodstvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO (AC218, ECTS 6)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači:   Dr. sc. Paško Anić-Antić (voditelj kolegija; predavanja) Mr. sc. Đurđica Ognjenović (predavanja) Mr. sc. Mario Varović (vježbe) Martina Josipović, bacc.oec. (vježbe) Sanja Slunjski, bacc.oec. (vježbe) Kontakt: E-mail adrese: pasko @ripup.hr dognjeno @zsem.hr [email protected] [email protected] [email protected] mail WebCT-a Financijsko računovodstvo Ured:                          Katedra za računovodstvo (kabinet 109, I kat, zgrada Dekanata ; tel: 01/2354-151) . Konzultacije:              Tjedno 2 h. Obavijest o vremenu održavanja konzultacija nalazi se na vratima kabineta.  Individualne konzultacije s pojedinim predavačem odredit će se prema dogovoru.  1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Financijsko računovodstvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa SATNICA predavanja 30 sati (15 tjedana * 2sata) vježbe 30 sati (15 tjedana * 2 sata) ukupno 60 sati RASPORED Grupa A predavanja:  utorak, od 19 do 21 sat, dvorana 32 vježbe:  petak, od 17 do 19 sati, dvorana 22 Grupa B predavanja:  utorak, od 17 do 19 sati, dvorana 32   vježbe:   petak,   od   19   do   21   sat,  dvorana 22 Grupa C predavanja:  utorak, od 14 do 16 sati, dvorana 3 vježbe:  četvrtak, od 14 do 16 sati, dvorana  2 Grupa D predavanja:  četvrtak, od 15 do 17 sati, dvorana 3   vježbe:   četvrtak,od   17   do   19  sati,dvorana 32 Grupa E: predavanja:  četvrtak, od 17 do 19 sati, dvorana 3 vježbe:   četvrtak,od   19   do   21  sati,dvorana 32 Grupa F:   predavanja:  utorak, od 16 do 18 sati, dvorana 3 vježbe:  srijeda, od 15 do 17 sati, dvorana 3 Raspored studenata po pojedinim grupama predavanja i vježbi definiran je i u skladu s rasporedom za 2.  godinu. Studenti se pri dolasku na nastavu trebaju pridržavati rasporeda svoje grupe. OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA 2
Background image of page 2
Syllabus: Financijsko računovodstvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa PREGLED TEMA PREDAVANJA Tjedan 1 Financijsko   izvještavanje.   Normativni   okvir.   Zakon   o   računovodstvu.   Obveznici  primjene ZOR-a. Poduzetnici i njihova klasifikacija. Javna objava i revizija godišnjih  financijskih   izvještaja.   Standardi   financijskog   izvještavanja.   MRS/MSFI,   HSFI. 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

syllabus financijsko raunovodstvo2010-2011 - Syllabus...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online