syllabus LN108 10-11 SUR

syllabus LN108 10-11 SUR - Syllabus Engleski jezik za...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Engleski jezik za ekonomiste, SUR ___________________________________________________________ SYLLABUS KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE Studij uz rad (LN108, ECTS 2)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations Predavač univ. spec. Marija Bilić (voditelj kolegija, predavanja) Kontakt   mbilic @zsem.hr Ured                            Katedra za strane jezike, kabinet br.1 (MBA prostori) Konzultacije               srijeda 09:00-10:00, po dogovoru Dinamika nastave: 4x 150 minuta (predavanja nisu obvezna, ali se toplo preporučavaju) RASPORED Četvrtak 24.02.2011. 17:00 – 20:00 (Unit 1,2,3) Četvrtak 17.03.2011. 17:00 – 20:00 (Unit 4,5,30) Četvrtak 14.04.2011. 17:00 – 20:00 (Unit 21,22,28) Četvrtak 05.05.2011. 17:00 – 20:00 (Unit 18,23) OPIS I CILJEVI KOLEGIJA_________________________________________ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Engleski jezik za ekonomiste, SUR Engleski jezik za ekonomiste osmišljen je kako bi studentima ZSEM-a omogućio razumijevanje i upotrebu  osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Jezično obrađuje najvažnije dijelove managementa,  makroekonomije, poreznog sustava, ekonomije uopće.  Osnovni ciljevi kolegija su: - predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na  internetskim stranicama, a usko su povezani s područjem ekonomije i gospodarstva te olakšati njihovo  usvajanje - osposobiti studente da aktivno koriste usvojene stručne termine u usmenom i pismenom izražavanju - razviti njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova - usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije - omogućiti studentima analizu, kritiku i raspravu na engleskom jeziku vezano uz stručno područje za  koje se obrazuju - poučiti studente važnosti etičnog i odgovornog ponašanja u akademskom i poslovnom svijetu Engleski jezik za ekonomiste omogućit će studentima i dodatnu vježbu, mnogobrojne mogućnosti da se  usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru. Dodatni nastavni materijali  uključivat će autentične tekstove iz područja ekonomije, slušanje i analizu razgovora s poslovnim ljudima te  velik broj riječi i korisnih fraza. Opći ciljevi kolegija
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

syllabus LN108 10-11 SUR - Syllabus Engleski jezik za...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online