{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

syllabus LN108 10-11

syllabus LN108 10-11 - Syllabus Naziv kolegija Zagrebaka...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Naziv kolegija Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE (LN108, ECTS 2)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVA Č Predava č i   univ. spec. Marija Bili ć (voditelj kolegija, predavanja)       Jelena Parizoska (vanjska suradnica, predavanja) univ.spec. Ivana Zeljkovi ć (vanjska suradnica, predavanja) Kontakt E-mail adrese: mbilic @zsem.hr jparizos @zsem.hr izeljkov @zsem.hr     Ured                            Katedra za strane jezike, MBA prostori Konzultacije               Marija Bili ć   (srijeda, 9-10)  Jelena Parizoska po dogovoru Ivana Zeljkovi ć po dogovoru SATNICA Dinamika nastave: 30 sati (15 tjedana, 2 sata po 50 minuta ) RASPORED Elementary 1 : petak 10-12, dvorana 33 Elementary 2 č etvrtak 10-12, dvorana 33 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Naziv kolegija Zagrebačka škola ekonomije i managementa Elementary 3 č etvrtak 12-14, dvorana 33 Intermediate 1 : petak 10-12, dvorana 34 Intermediate 2 : utorak 14-16, dvorana 4 Advanced 1 : utorak 17-19, dvorana 4 Advanced 2 : utorak 14-16, dvorana 30 Advanced 3 : srijeda 12-14, dvorana P1 Advanced 4 : srijeda 10-12, dvorana P1 OPIS I CILJEVI KOLEGIJA_________________________________________ Engleski jezik za ekonomiste osmi š ljen je kako bi studentima ZSEM-a omogu ć io razumijevanje i upotrebu  osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Jezi č no obra đ uje najva ž nije dijelove managementa,  makroekonomije, poreznog sustava, ekonomije uop ć e.  Osnovni ciljevi kolegija su: - predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima  ć e se susretati u knjigama, novinama,  č asopisima i na  internetskim stranicama, a usko su povezani s podru č jem ekonomije i gospodarstva te olak š ati njihovo  usvajanje - osposobiti studente da aktivno koriste usvojene stru č ne termine u usmenom i pismenom izra ž avanju - razviti njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova - usavr š iti vje š tinu slu š anja i razumijevanja usmene komunikacije - omogu ć iti studentima analizu, kritiku i raspravu na engleskom jeziku vezano uz stru č no podru č je za  koje se obrazuju - pou č iti studente va ž nosti eti č nog i odgovornog pona š anja u akademskom i poslovnom svijetu Engleski jezik za ekonomiste omogu ć it  ć e studentima i dodatnu vje ž bu, mnogobrojne mogu ć nosti da se  usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru. Dodatni nastavni materijali  uklju č ivat  ć e autenti č
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}