syllabus LN108 10-11

syllabus LN108 10-11 - Syllabus Naziv kolegija Zagrebačka...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Syllabus: Naziv kolegija Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE (LN108, ECTS 2) Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI Predavači univ. spec. Marija Bilić (voditelj kolegija, predavanja) Jelena Parizoska (vanjska suradnica, predavanja) univ.spec. Ivana Zeljković (vanjska suradnica, predavanja) Kontakt E-mail adrese: mbilic @zsem.hr jparizos @zsem.hr izeljkov @zsem.hr Ured Katedra za strane jezike, MBA prostori Konzultacije Marija Bilić (srijeda, 9-10) Jelena Parizoska po dogovoru Ivana Zeljković po dogovoru SATNICA Dinamika nastave: 30 sati (15 tjedana, 2 sata po 50 minuta ) RASPORED Elementary 1 : petak 10-12, dvorana 33 Elementary 2 : četvrtak 10-12, dvorana 33 1 Syllabus: Naziv kolegija Zagrebačka škola ekonomije i managementa Elementary 3 : četvrtak 12-14, dvorana 33 Intermediate 1 : petak 10-12, dvorana 34 Intermediate 2 : utorak 14-16, dvorana 4 Advanced 1 : utorak 17-19, dvorana 4 Advanced 2 : utorak 14-16, dvorana 30 Advanced 3 : srijeda 12-14, dvorana P1 Advanced 4 : srijeda 10-12, dvorana P1 OPIS I CILJEVI KOLEGIJA_________________________________________ Engleski jezik za ekonomiste osmišljen je kako bi studentima ZSEM-a omogućio razumijevanje i upotrebu osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Jezično obrađuje najvažnije dijelove managementa, makroekonomije, poreznog sustava, ekonomije uopće. Osnovni ciljevi kolegija su:- predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjem ekonomije i gospodarstva te olakšati njihovo usvajanje- osposobiti studente da aktivno koriste usvojene stručne termine u usmenom i pismenom izražavanju- razviti njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova- usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije- omogućiti studentima analizu, kritiku i raspravu na engleskom jeziku vezano uz stručno područje za koje se obrazuju- poučiti studente važnosti etičnog i odgovornog ponašanja u akademskom i poslovnom svijetu Engleski jezik za ekonomiste omogućit će studentima i dodatnu vježbu, mnogobrojne mogućnosti da se usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru. Dodatni nastavni materijali usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru....
View Full Document

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 8

syllabus LN108 10-11 - Syllabus Naziv kolegija Zagrebačka...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online