syllabus LN108 10-11

syllabus LN108 10-11 - Syllabus: Naziv kolegija Zagrebaka...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Syllabus: Naziv kolegija Zagrebaka kola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE (LN108, ECTS 2) Misija ZEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vjetine potrebne studentima za dugoroan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloenom stalnim tehnolokim i trinim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAI Predavai univ. spec. Marija Bili (voditelj kolegija, predavanja) Jelena Parizoska (vanjska suradnica, predavanja) univ.spec. Ivana Zeljkovi (vanjska suradnica, predavanja) Kontakt E-mail adrese: mbilic @zsem.hr jparizos @zsem.hr izeljkov @zsem.hr Ured Katedra za strane jezike, MBA prostori Konzultacije Marija Bili (srijeda, 9-10) Jelena Parizoska po dogovoru Ivana Zeljkovi po dogovoru SATNICA Dinamika nastave: 30 sati (15 tjedana, 2 sata po 50 minuta ) RASPORED Elementary 1 : petak 10-12, dvorana 33 Elementary 2 : etvrtak 10-12, dvorana 33 1 Syllabus: Naziv kolegija Zagrebaka kola ekonomije i managementa Elementary 3 : etvrtak 12-14, dvorana 33 Intermediate 1 : petak 10-12, dvorana 34 Intermediate 2 : utorak 14-16, dvorana 4 Advanced 1 : utorak 17-19, dvorana 4 Advanced 2 : utorak 14-16, dvorana 30 Advanced 3 : srijeda 12-14, dvorana P1 Advanced 4 : srijeda 10-12, dvorana P1 OPIS I CILJEVI KOLEGIJA_________________________________________ Engleski jezik za ekonomiste osmiljen je kako bi studentima ZSEM-a omoguio razumijevanje i upotrebu osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Jezino obrauje najvanije dijelove managementa, makroekonomije, poreznog sustava, ekonomije uope. Osnovni ciljevi kolegija su:- predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima e se susretati u knjigama, novinama, asopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s podrujem ekonomije i gospodarstva te olakati njihovo usvajanje- osposobiti studente da aktivno koriste usvojene strune termine u usmenom i pismenom izraavanju- razviti njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova- usavriti vjetinu sluanja i razumijevanja usmene komunikacije- omoguiti studentima analizu, kritiku i raspravu na engleskom jeziku vezano uz struno podruje za koje se obrazuju- pouiti studente vanosti etinog i odgovornog ponaanja u akademskom i poslovnom svijetu Engleski jezik za ekonomiste omoguit e studentima i dodatnu vjebu, mnogobrojne mogunosti da se usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru. Dodatni nastavni materijali usmeno i pisano izraze individualno kao i rad u manjim skupinama ili u paru....
View Full Document

Page1 / 8

syllabus LN108 10-11 - Syllabus: Naziv kolegija Zagrebaka...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online