Syllabus_Osnove financija u Excelu 2011 - 2012

Syllabus_Osnove financija u Excelu 2011 - 2012 - Syllabus...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Osnove financija u Excelu Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA OSNOVE FINANCIJA U EXCELU Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u  globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a  globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Mirna Marović, MBA (voditelj kolegija) Dina Vasić, MBA (predavanja, vježbe) Kontakt E-mail adrese: [email protected] [email protected] BlackBoard mail kolegija Poslovne financije 1; diskusije Osnove financija u Excelu Ured:                           Katedra za financije, kabinet poslovnih financija, zgrada MBA Konzultacije: Prema dogovoru s predavačem putem emaila SATNICA Predavanja 0 sati Vježbe 8 sati (4 x 2 sata) 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Osnove financija u Excelu Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ukupno 8 sati 2
Background image of page 2
Syllabus: Osnove financija u Excelu Zagrebačka škola ekonomije i managementa RASPORED Raspored kolegija: Tema Datum dostupnosti E-predavanja Datum online kviza* 1 – Osnovne vještine i trikovi u Excelu od 24.9.2011.  1.10.2011 2 – Financijska analiza i planiranje od 8.10.2011. 15.10.2011. 3 – Vremenska vrijednost novca od 5.11.2011 12.11.2011 4 – NPV i ostali investitijski kriteriji, procjena  vrijednosti obveznica i dionica od 19.11.2011 26.11.2011 *točno vrijeme  početka kviza  za sve grupe biti  će  objavljeno na BlackBoardu kolegija  Poslovne  financije 1 u dijelu Diskusije – Osnove financija u Excelu Napomena:  Studenti moraju obavezno sudjelovati na svim  E-vježbama ovog kolegija kako bi dobili uvjet za  polaganje kolegija Poslovne financije 1.  ZAŠTO OSNOVE FINANCIJA U EXCELU NA ZSEM-u? Osnove financija u Excelu dodatni su modul kolegija Poslovne financija 1, te svojim sadržajem i dinamikom  nastave prate kolegiji Poslovne financije 1. Moderne poslovne financije koriste u velikoj mjeri Excel, te je  stoga važno da studenti na primjerima iz prakse savladaju osnovne financijske vještine u Excelu.  Kolegij Osnove financija u Excelu u potpunosti je E-kolegij i time prati moderne načine obrazovanja. OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA Ciljevi kolegija su upoznavanje studenata sa osnovama financijske analize i planiranja u Excelu.  3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Osnove financija u Excelu Zagrebačka škola ekonomije i managementa PREGLED GLAVNIH TEMA PREDAVANJA 1 (RASPORED PREDAVANJA/VJEŽBI   I TESTOVA NALAZI SE NA   BlackBoard KALENDARU  KOLEGIJA OSNOVE FINANCIJA U EXCELU. ) TEMA I: Osnovne vještine i trikovi u Excelu
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Syllabus_Osnove financija u Excelu 2011 - 2012 - Syllabus...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online