SYLLABUS-Osnove prava-2010-11

SYLLABUS-Osnove prava-2010-11 - Syllabus Osnove prava...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Osnove prava Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA OSNOVE PRAVA (SC110, ECTS 4)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Dr. sc. Ljerka Mintas Hodak (voditelj kolegija)       Božena Vidović, LLM                                                              (predavanja) Tomislav Sokol, LLM                                                     (predavanja)                                      Kontakt E-mail adrese: [email protected]                                      [email protected]                                      [email protected]                                       mail na WebCT stranici kolegija Ured                            Kabinet Katedre za pravo, 3.kat zgrade Dekanata                                     Kabinet prodekana dr.sc. Ljerke Mintas Hodak, 1.kat zgrade FFDI Konzultacije               prema dogovoru putem e-maila SATNICA 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Osnove prava Zagrebačka škola ekonomije i managementa Predavanja 2 sata (15 tjedana * 2sata) Ukupno 30 sati RASPORED Grupa A: predavanja: petak, 12h, dv. 12,  Sokol Grupa B: predavanja: utorak, 10h, dv. 32, Sokol Grupa C: predavanja: utorak, 12h, dv. 11, Mintas Hodak Grupa D: predavanja: srijeda, 17h, dv. 11, Vidović  Grupa E: predavanja: petak, 14h, dv. 12, Sokol ZAŠTO OSNOVE PRAVA NA ZSEM-u? Kolegij je namijenjen polaznicima/studentima prve godine kako bi se upoznali s osnovnim pojmovima i  elementima prava. Kolegij uvodi polaznike u definicije prava i države, u osnovne pravne podjele te pravne pojmove i institute.  Studenti se upoznaju s ustavnom i upravnom podjelom vlasti i sa odnosom pojedinh tijela državne vlasti te  funkcionranjem   države   i   pravnog   sustava.   Nakon   tih   osnovnih   saznanja,   studenti/polaznici   se   u   vrlo  općenitom, ali sustavnom obliku upoznaju s razlikvanjem društvene i pravne norme, izvorima prava, načelima  i pojedinim važnim pravnim institutima. U nastavku se vrlo općenito obrađuju osnove   nekih temeljnih grana  prava: stvarnog, obveznog, procesnog, arbitražnog i radnog prava. Ova znanja studentima su potrebna ne 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 13

SYLLABUS-Osnove prava-2010-11 - Syllabus Osnove prava...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online