{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

syllabus-xxx

syllabus-xxx - Z (PROSEMINAR M SYLLABUS I TEKST PREDAVANJA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Z AGREBAČKA   ŠKOLA   EKONOMIJE   I   MENADŽMENTA     M ETODIKA   ZNANSTVENOG   RADA  (P ROSEMINAR )     S YLLABUS I TEKST PREDAVANJA N OSITELJ KOLEGIJA : DR . SC . K RISTIJAN K RKAČ E - MAIL : [email protected] Metodika je praktični dio opće discipline koja se naziva metodologija. Metodologija ima  teorijski dio koji pojašnjava i objašnjava metodu. Metoda je podrijetlom starogrčka riječ  koja dolazi od složenice  meta-hodos  što slobodno prevedeno znači  preći preko . Metoda  je dakle način na koji se s jednog mjesta dolazi na drugo.  Metodika kao dio metodologije objašnjava praktičan način kako se dolazi preko.  Postoje razne vrste metodike, npr. metodika nastave ekonomije (koja odgovara na pitanje  – kako  predavati  ekonomiju). U ovom slučaju radi se o metodici  pisanja  znanstvenog  rada, napose rada iz područja društvenih znanosti, tj. još uže iz ekonomije. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

syllabus-xxx - Z (PROSEMINAR M SYLLABUS I TEKST PREDAVANJA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online