syllabus-xxx

syllabus-xxx - AGREBAKAKOLAEKONOMIJEIMENADMENTA Z

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Z AGREBAČKA   ŠKOLA   EKONOMIJE   I   MENADŽMENTA     M ETODIKA   ZNANSTVENOG   RADA  (P ROSEMINAR )     S YLLABUS I TEKST PREDAVANJA N OSITELJ KOLEGIJA : DR . SC . K RISTIJAN K RKAČ E - MAIL : antun_padovanski@yahoo.com Metodika je praktični dio opće discipline koja se naziva metodologija. Metodologija ima  teorijski dio koji pojašnjava i objašnjava metodu. Metoda je podrijetlom starogrčka riječ  koja dolazi od složenice  meta-hodos  što slobodno prevedeno znači  preći preko . Metoda  je dakle način na koji se s jednog mjesta dolazi na drugo.  Metodika kao dio metodologije objašnjava praktičan način kako se dolazi preko.  Postoje razne vrste metodike, npr. metodika nastave ekonomije (koja odgovara na pitanje  – kako  predavati  ekonomiju). U ovom slučaju radi se o metodici  pisanja  znanstvenog  rada, napose rada iz područja društvenih znanosti, tj. još uže iz ekonomije. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 2

syllabus-xxx - AGREBAKAKOLAEKONOMIJEIMENADMENTA Z

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online