{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trgovako_Casperova_skripta_za_drugi_kolokvij (2)

Trgovako_Casperova_skripta_za_drugi_kolokvij (2) - 1...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Stečajni razlozi Nesposobnost za plaćanje – kada dužnik ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Najčešće se dokazuje potvrdom banke da dužnik ima nepodmirene obveze u vremenu duljem od 60 dana. Prezaduženost – kada dužnikova imovina ne pokriva postojeće obveze (dospjele i nedospjele). Dužnika ne smatramo prezaduženim ako se može pretpostaviti da nastavkom poslovanja može uredno podmirivati svoje obveze po dospijeću. 2. Tijela stečajnog postupka Stečajni sudac – krovna nadzorna uloga Stečajni upravitelj – operativna funkcija – vodi poslovanje stečajnog dužnika i unovčuje imovinu o zastupa društvo i njegove interese Odbor vjerovnika – štiti interese vjerovnika u stečajnom postupku, nadzire rad stečajnog upravitelja Skupština vjerovnika – čine je svi vjerovnici, donosi važne odluke o tijeku stečajnog postupka 3. Kome se prijavljuje tražbina stečajne mase? stečajnom upravitelju 4. Trgovačko ugovorno pravo privatnopravna grana prava skup pravnih propisa kojima se uređuju odnosi među trgovcima (robno- novčani promet) 5. Trgovački ugovor ugovor koji između sebe sklapaju trgovci u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti privatno pravo 6. Dispozitivni propisi možemo ugovoriti što god hoćemo
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Uzance kodificirani trgovački običaji 8. Ugovor o zajmu (doktorirat!) Tim se ugovorom obvezuje zajmodavac predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari (generičke), a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva. Objekt zajma su u pravilu novac i druge zamjenjive stvari ØKonsenzualan ugovor ØNeformalan ugovor ØDvostranoobvezan ugovor ØNaplatan (kad je ugovorena kamata) ili besplatan ØBez ugovorene svrhe ili namjenski zajam a. Obveze i prava zajmodavca o ØOsnovna obveza - predati stvar zajmoprimcu i to u ugovoreno vrijeme, a u slučaju ako rok za predaju nije određen, onda kada to zajmoprimac zatraži - ako se pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno hoće li biti u stanju vratiti zajam, zajmodavac može odbiti predaju ugovorenih stvari o ØStvar koju predaje mora imati ugovorena odnosno uobičajena svojstva , jer ako postoje materijalni nedostatci na toj stvari onda je zajmodavac dužan naknaditi zajmoprimcu štetu. b. Obveze i prava zajmoprimca o ØOsnovna obveza - vraćanje zajma i to u vrijeme kako je to određeno ugovorom o ØU slučaju kada je zajam dan u novcu, onda se uvijek mora vratiti novac, no ako zajam nije dan u novcu, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, zajmoprimac je ipak ovlašten da po svom izboru vrati pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrijednosti tih stvari u vrijeme i u mjestu koji su ugovorom određeni za vraćanje. Isto vrijedi i u slučaju kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i iste kakvoće.
Background image of page 2
c. Kada je zajam naplatan?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Trgovako_Casperova_skripta_za_drugi_kolokvij (2) - 1...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online