{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Upis na vi¹u godinu studija 2011-2012 (1)

Upis na vi¹u godinu studija 2011-2012...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INFORMACIJE ZA UPIS U AKADEMSKU GODINU 2011./2012. Poštovani studenti, Na višu godinu studija možete se upisati od 13.06. - 15.07 .2011. te od 16.08. – 16.09.2011. u Studentskoj službi svaki dan isključivo od 10:00-13:00h i od 14:00-17:00h. Molimo Vas da se pridržavate navedenih termina!! Studenti koji su savladavajući nastavni plan i program zaključno do 20. rujna 2011. godine stekli minimalno 36 (od ukupno 60) ECTS bodova mogu upisati višu godinu studija s obvezom polaganja ispita više godine nakon što su položili preostale ispite niže godine studija. Studenti koji su ostvarili 18-35 ECTS-a imaju pravo na parcijalni upis, s time da s više godine mogu upisati proporcionalan broj predmeta tako da ukupni zbroj ECTS bodova niže i više godine studija iznosi 60 uz poštivanje redoslijeda polaganja. Primjer: ne može se upisati kolegij Mikroekonomija na 2. godini studija dok nije položen kolegij Osnove ekonomije 1. Studenti koji su stekli 18 i manje ECTS-a upisuju ponavljanje godine. REDOSLIJED POLAGANJA: Prva godina: Predmet Osnove ekonomije 1 prethodi polaganju predmeta Osnove ekonomije 2. i predmetu Mikroekonomija. Osnove ekonomije 2 moraju se položiti kako bi se mogla polagati Makroekonomija. Također, Statistika 1 se mora položiti prije Statistike 2. Redoslijed polaganja skupine predmeta iz engleskog jezika:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Upis na vi¹u godinu studija 2011-2012...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online