Vjezbe 1 Osnovne vjestine i trikovi u Excelu (Kozmo i INA-R-A zadatak)

Vjezbe 1 Osnovne vjestine i trikovi u Excelu (Kozmo i INA-R-A zadatak)

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OSNOVE FINANCIJA U EXCELU V JEŽ BA 1: O SNOVNE VJEŠTINE I TRIKOVI U E XCELU 1. Kozmo drogerija sprema se investirati u novi projekt proizvodnje čudesne kreme Magic iz alga Jadranskog mora. Ulaganje u projekt Magic kreme značilo bi izgradnju novog postrojenja koje bi koštalo 5 miljuna kuna. Očekivana prodaja 6 milijuna primjeraka kreme u zemlji i regiji. Fiksni troškovi su 2 miljuna kuna godišnje, a varijabilni troškovi su 1 kunu po kremi. Proizvod će se prodavati po 2 kune po kremi od 10 ml. Postrojenje će se amortizirati metodom linearne
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Ask a homework question - tutors are online