{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vjezbe 6-Sva trzista zajedno AS-AD MODEL

Vjezbe 6-Sva trzista zajedno AS-AD MODEL - Vjebe 6 Sva...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vježbe 6: Sva tržišta zajedno: AS-AD MODEL Pripremili: Goran Buturac, Josip Funda, Katarina Kovač POGLAVLJE 6: SVA TRŽIŠTA ZAJEDNO: AS-AD MODEL 1. Relacija agregatne potražnje prikazuje: a) učinak očekivane opće razine cijena na realni dohodak b) učinak realnog dohotka na očekivanu opću razinu cijena c) učinak realnog dohotka na opću razinu cijena d) nijedno od navedenog Prikazuje učinak opće razine cijena na dohodak. Izvodi se iz ravnoteže na financijskom tržištu i tržištu dobara (iz IS i LM relacija). 2. Krivulja agregatne ponude ima: a) pozitivan nagib b) negativan nagib c) horizontalna je d) vertikalna je Porast dohotka dovodi po porasta razine cijena (porast dohotka dovodi do porasta zaposlenosti što vodi do smanjenja stope nezaposlenosti. Rastu nominalne plaće što dovodi do povećanja troškova poslodavcima nakon čega poduzeća povećavaju cijene). 3. Krivulja agregatne potražnje ima: a) pozitivan nagib b) negativan nagib c) horizontalna je d) vertikalna je S porastom razine cijena smanjuje se dohodak. 4. Relacija agregatne ponude izvodi se iz: a) IS i LM relacije b) WS i IS relacije c) WS i PS relacije d) WS i LM relacije 5. Relacija agregatne potražnje izvodi se iz: a) IS i LM relacije b) WS i IS relacije c) WS i PS relacije d) WS i LM relacije 6. Relaciju agregatne ponude predstavlja sljedeći algebarski izraz: a) P = P e (1+µ) F(1- Y/L, z) b) P= P e (1-µ) F(1- Y/L, z) c) P= P e (1-µ) F(1+ Y/L, z) d) P = P e (1+µ) F(1+ Y/L, z) 7. Relaciju agregatne potražnje predstavlja sljedeći algebarski izraz: a) Y= Y (M, G, T) b) Y= Y (M, P, T) c) Y= Y (M/P, G, T) d) Y= Y (M, P, G, T) Ratom nominalne (i realne) ponude novca i državne potrošnje a smanjenjem poreza dohodak raste a AD se pomiče desno. 8. Porast očekivane razine cijena dovodi do porasta trenutne
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Vjezbe 6-Sva trzista zajedno AS-AD MODEL - Vjebe 6 Sva...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online