{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vjezbe 7 (Otvorenost trzista dobara i financijskog trzista)

Vjezbe 7 (Otvorenost trzista dobara i financijskog trzista)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vježbe 7: Otvorenost tržišta dobara i financijskog tržišta Pripremili: Goran Buturac, Josip Funda, Katarina Kovač POGLAVLJE 7: OTOVORENOST TRŽIŠTA DOBARA I FINANCIJSKOG TRŽIŠTA 1. Pretpostavite da je nominalni devizni tečaj euro/kuna prije tjedan dana bio 7,4. a) Ako tečaj deprecira za 10% tijekom prošlog tjedna, koliki je trenutni devizni tečaj euro/kuna? b) Ako tečaj aprecira za 10% tijekom prošlog tjedna, koliki je trenutni devizni tečaj euro/kuna? E – nominalni devizni tečaj ε- realni devizni tečaj a) E t-1 =7,4 (E t – 7,4)/ 7,4=0,1 (E t - 7,4)/ 7,4=0,1 /* 7,4 E t -7,4=0,74 E t =0,74+7,4 E t-1 =8,14 b) E t-1 =7,4 (E t – 7,4)/ 7,4=-0,1 (E t - 7,4)/ 7,4=-0,1 /* 7,4 E t -7,4=-0,74 E t =-0,74+7,4 E t-1 =6,66 2. Da bi odgovorili na postavljene zadatke koristite se informacijama iz tablice. E P P* 1996. 0.60 1.5 1.2 1997. 0.66 1.65 1.25 E označava nominalni devizni tečaj euro/kuna a) Izračunajte realni devizni tečaj u 1996. i 1997. godini! ε
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Vjezbe 7 (Otvorenost trzista dobara i financijskog trzista)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online