Vjezbe 9 (Dohodak, kamatna stopa i devizni tecaj)

Vjezbe 9 (Dohodak, kamatna stopa i devizni tecaj) - Vjebe 9...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vježbe 9: Dohodak, kamatna stopa i devizni tečaj Pripremili: Goran Buturac, Josip Funda, Katarina Kovač POGLAVLJE 9: DOHODAK, KAMATNA STOPA I DEVIZNI TEČAJ 1. Domaća potražnja dana je izrazom: a) C + I + G – εQ + X b) C + I + G – Q + εX c) C + I + G + Q - εX d) nijedno od navedenog C+I+G 2. Potražnja za domaćim proizvodima dana je izrazom: a) C + I + G – εQ + X b) C + I + G – Q + εX c) C + I + G + Q - εX d) nijedno od navedenog 3. Koji od navedenih događaja dovode do porasta neto izvoza: a) porast Y b) smanjenje Y c) smanjenje Y* d) smanjenje E Smanjenjem realnog dohotka pada potražnja za inozemnim proizvodima odnosno smanjuje se uvoz. Smanjenjem uvoza raste neto izvoz. 4. Pretpostavite da vrijedi uvjet kamatnog pariteta. Porast prinosa na domaće obveznice i će dovesti do: a) porasta E b) smanjenja E c) porasta i* d) smanjenja i* i t = i* t + (E e t+1 - E t )/ E t E= E e /(1+i-i*) 5. U modelu otvorene ekonomije IS relacija ukazuje da porast nominalne kamatne stope
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online