VjezbeExcel-1dio

VjezbeExcel-1dio - ZAGREBAKA KOLA ZAGREB SCHOOL OF...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MICROSOFT EXCEL Pripremili: Franjo Borović, dipl. inf. Damir Konjevod, dipl. inf. e-mail: [email protected] ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL 2
Background image of page 2
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL Što je MS Excel? MS Excel je tablični kalkulator. Tablični kalkulator je aplikacija kojoj je osnovna funkcija izrada raznih oblika proračuna. Pri tome tablice služe za smještanje podataka koji se zatim na razne načine mogu analizirati ili obrađivati pomoću ugrađenih funkcija i formula u Excelu. Dodatne funkcije Excela su npr. izrada grafikona iz podataka u tablicama. Osnove rada s dokumentima u Excelu U Excelu, dokument u kojem se nalaze tablični podaci, odnosno u kojem se ti isti podaci i obrađuju, se zove Workbook (u prijevodu “radna knjiga”). Otvaranje, kreiranje novih, pohranjivanje, pregled otvorenih, zatvaranje itd. workbookova se radi na potpuno isti način kako se to radi u MS Wordu. Osnovni dijelovi workbooka Stupci i redovi Tablice u Exelu su napravljene od stupaca i redova. Stupci su označeni sa slovima koji su prikazani na vrhu stupca i počinju od A pa na dalje. Ako tablica ima više od 31 stupca, onda 32. stupac je označen s AA, 33. s AB itd. Redovi su označeni s rednim brojevima od 1 pa na dalje. Ćelije Ćelije ili cells na engleskom, su sjecišta stupaca i redova u koje se ubacuju osnovni podaci ili rezulati raznih obrada podataka. Ćelija se referira, odnosno, označena je svojim stupcem i retkom. Prva ćelija tako nosi oznaku A1 , sljedeća ćelija u istom retku B1 , druga ćelija u prvom stupcu B2 itd. Worksheet Workbook je podijeljen na jedan ili više worksheet ova odnosno radnih papira. Kad se započne novi woorkbook on automatski ima 3 worksheeta. Zašto bi koristili više od jednog worksheeta? Na ovo pitanje je najlakše odgovoriti kada se prisjetimo kako bi se razni proračuni, recimo iz statistike, radili ručno: određene sirove podatke bi unosili u jednu ili više tablica pa bi analizirali te podatke, onda bi rezultate ili obrađene podatke smjestili u neke nove tablice. Naravno, sve te tablice bi bile organizirane u neku fasciklu ili bilježnicu određenim redom i na svojim listovima papira. Upravo tome služe worksheetovi u Excelu – organizaciji podataka kako bi oni bili što čitljiviji, jasniji, logički grupirani. Manipuliranje worksheetovima Prebacivanje s jednog na drugi worksheet se obavlja preko worksheet tabova odnosno oznaka u donjem lijevom dijelu Excel prozora. Tabovi izgledaju ovako: . Kad se na koji od njih klikne tako se fokus prebaci na njega. 4
Background image of page 4
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL Po početnoj postavci nazivi worksheeta su prilično neintuitivni ( Sheet1, Sheet2 itd.). Njihove nazive se mijenja preko padajućeg izbornika koji se dobije klikom desne tipke miša iznad jednog od worksheet tabova i na njemu se odabere Rename . Ako se radi statistika automobila prodanih u Hrvatskoj, onda u prvom worksheetu se mogu držati podaci o broju prodanih
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

VjezbeExcel-1dio - ZAGREBAKA KOLA ZAGREB SCHOOL OF...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online