VjezbeExcel-2dio

VjezbeExcel-2dio - ZSEM MICROSOFT EXCEL ZAGREBAKA KOLA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA ZAGREB SCHOOL OF MICROSOFT EXCEL Pripremili: Franjo Borović, dipl. inf. Ivančica Lipljin, dipl.inf e-mail: [email protected] 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ZSEM –– MICROSOFT EXCEL Tablične kalkulacije (Ms Excel) 1. Korištenje aplikacije 1.1 Pokrenuti (i zatvoriti) aplikaciju za tablične kalkulacije, otvoriti jednu, više radnih knjiga, kreirati novu radnu knjigu na osnovi predloška Excel, program za tablične kalkulacije otvarate tako da kliknete na Start->Microsoft Excel , a zatvarate ga na isti način kao i Word, tako da kliknete na File->Close . Ako kliknete na File-New i tada dobivate sa strane sljedeći prikaz: Ako želite otvoriti novi prazni dokument onda kliknite na Blank Workbook , ako želite otvoriti postojeći radni list onda kliknite na Choose Workbook , a ako želite otvoriti novi radni list na temelju postojećeg (obrazac ili template) onda kliknite na General Template. 1.2 Pospremiti radnu knjigu na određenu lokaciju na uređaj za pohranu, pospremiti radnu knjigu pod drugim imenom, pospremiti radnu knjigu u drugom datotečnom formatu kao: tekst datoteka (.txt), HTML, predložak radni lista, ekstenzija specifična za određeni softver, isti program ali različita verzija Radnu knjigu spremate na vaše računalo tako da kliknete na File->Save As i zatim odaberite lokaciju i ime koje želite dati vašoj radnoj knjizi: 2
Background image of page 2
–– MICROSOFT EXCEL Pod File name upišite ime i kliknite Save . Ako želite pospremiti radni list pod drugim imenom procedura je ista kao i u prethodnom poglavlju samo je bitno da ne spremate u isti direktorij u istom direktoriju na računalu ne mogu biti dvije iste datoteke. Ako radni list želite pospremiti u drugom formatu kliknite na File->Save As i zatim odaberite format koji želite nakon što kliknete na padajući izbornik kod Save as Type opcije: Ako kliknete na Web Page , vaš radni list će biti spremljen kao HTML stranica, koja će se otvarati sa Internet Explorerom, ako kliknete na Rich Text Format vaš radni list će biti spremljen u nešto siromašnijem formatu teksta u odnosu na Word i otvarat će se sa programom koji se zove Wordpad . Ako kliknete na Document Template , tada ćete spremiti vaš radni list kao obrazac iz kojeg ćete kasnije moći koristit za kreiranje sličnih dokumenata. Svaki od tih dokumenata imat će različitu ekstenziju (nastavak datoteka iza točke) koja definira program s kojim će ta datoteka biti otvarana. Ako ste napravili programu u jednoj verziji (npr. Microsoft Word XP) i želite ga otvoriti na nekom računalu koje ima isti program druge verzije (npr. Microsoft Word 97) tada postoji mogućnost (ukoliko otvarate sa starijim programom) da izgubite dio oblika formatiranje koje starija verzija ne podržava. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 24

VjezbeExcel-2dio - ZSEM MICROSOFT EXCEL ZAGREBAKA KOLA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online