{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Zadatak5_10-11

Zadatak5_10-11 - • Voditi računa o Master slajdu Ime...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ZADATAK 5 Napraviti prezentaciju u Power Pointu po vlastitom izboru. Prezentacija treba imati najmanje 6 stranica. Prezentacija treba sadržavati: Naslovnicu. Tekst po nivoima. Slike. Zvuk. Numerirane slajdove (da se vidi broj slajda). Animirane efekte.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • Voditi računa o Master slajdu. Ime fajla formirati prema svom imenu i prezimenu : Ime_Prezime.ppt (pptx) ! Zadnji rok za predaju zadatka je: 03.12.2010. Odrađene vježbe i predani svi zadaci su uvjet za potpis iz ICT! Karmela Aleksić-Maslać...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online