grupa A (1)

grupa A (1) - 1.Koja su 2 osnovna oblika drzavnog ureenja...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.Koja su 2 osnovna oblika drzavnog uređenja? Dva su osnovna oblika vladavine:Monarhija Republika Dva su osnovna oblika državnog uređenja država:Jedinstvene ili unitarne države (karakterizira značajniji stupanj centralizacije poslova) i Složene države 2.Kada nezadovoljna stranka ima uvijek pravo protiv prvostupanjske presude nižeg suda izjaviti žalbu višem susu kažemo da postoji? 3.Izvanredni otkaz ugovora o radu je moguc u sljedecim slucajvima? Moguć samo kod: a)osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa b)zbog druge važne činjenice 4.Ako se suvlasnici neke stvari (npr stana) ne mogu dogovoriti kako ce zajednicki upravljati i koristiti tu stvar moraju provesti? Ako nema dogovora, provodi se razvrgnuće suvlasničke zajednice dobrovoljno (dogovorom suvlasnika) sudsko (fizička dioba ili prodaja na javnopj dražbi) isplatom svih suvlasnika od strane jednog 5.Nabrojite prava kupca kod nedostatka u kvaliteti PRAVA KUPCA (nedostaci u kvaliteti)- alternativno postavljena:1. uklanjanje nedostataka;2. zamjena stvari;3. sniženje cijene;4. raskid ugovora. 6.Objasni jamstvo za ispravno funkcioniranje stvari
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 2

grupa A (1) - 1.Koja su 2 osnovna oblika drzavnog ureenja...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online