grupa B

grupa B - 1.Oblik vladavine u kojemu postoji monarh koji...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.Oblik vladavine u kojemu postoji monarh koji ima funkciju poglavara države ali je podjelio svoju suverenu vlast s jednim kolegijalnim tijelom vlasti obicno se naziva? 2.Pravni akt koji donosi samo najvise zakonodavno tijelo u nekoj državi u propisanom obliku a kojim se sukladno ustavu ureduje neko podrucje drustvenih odnosa je? Ustav - temeljni i najviši propis države (u pisanom ili nepisanom obliku) 3.Zakon o radu poznaje sljedece vrste otkaza? Razlikujemo dvije vrste otkaza:redoviti otkaz ugovora o radu ,izvanredni otkaz ugovora o radu 4.Mandat zastupnika u saboru RH traje 4 god mandat predsjednika republike RH traje 5 god mandat vlade RH traje god mandat sudaca ustavnog suda traje 8 god mandate redovitih sudaca državnih sudova traje 5 god 1.Kod etažnog vlasništva zajedno postoje 3 oblika vlasništva, koja? zajedničko vlasništvo, isključivi vlasnik , suvlasništvo osobe na nekretnini 2.Vjerovnik dolazi u zakašnjenje ako bez osnovanog razloga? vjerovnik dolazi u zakašnjenje ako bez osnovanog razloga odbije primiti ispunjenje ili ga svojim ponašanjem spriječi; 3.Ponuditelj je vezan svojom ponudom odsutnoj osobi do roka
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

grupa B - 1.Oblik vladavine u kojemu postoji monarh koji...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online