marketing priprema za 1. kolokvij

marketing priprema za 1. kolokvij - Priprema za 1 Kolokvij...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Priprema za 1. Kolokvij MARKETING 1. Marketing- socijalni i upravljači proces kojim pojedinci i skupine dobivaju što trebaju i žele putem stvaranja i razmjene proizvoda i vrijednosti sa drugima. 2. Ljudska potreba- stanje doživljene uskraćenosti. 3. Ljudske želje- ljudska potreba uobličena kulturom i osobnošću pojedinca. 4. Potražnja- ljudske želje podrprte kupovnom moći. 5. Marketinška ponuda- kombinacija proizvoda usluga, informacija i iskustava ponuđenih na tržištu radi zadovoljavanja potrebe ili želje. 6. Vrijednost za kupca- kupčeva procjena sveukupne sposobnosti proizvoda da zadovolji njegove potrebe. 7. Zadovoljstvo za kupca- mjera do koje doživljena kvaliteta proizvoda zadovoljava kupčeva očekivanja, ako kvaliteta proizvoda ne zadovolji njegova očekivanja kupac je nezadovoljan. 8. Razmjena- čin nabave željenog predmeta od nekoga putem nuđenja nečega za uzvrat. 9. Transakcija- razmjena između dviju strana koja uključuje najmanje dvije vrijednosti, dogovorene uvjete, vrijeme dogovora, te mjesto dogovora. 10.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

marketing priprema za 1. kolokvij - Priprema za 1 Kolokvij...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online