{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

pos kom grupe (1)

pos kom grupe (1) - 1-PONUDA-osnovna komercijalna...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1-PONUDA -osnovna komercijalna komunikacija koja treba pokrenut brz plasman roba i usluga,širenje tržišta, povećanje opsega proizvodnje i razvijanje potrošnje. OTKLON- neg pos kom u kojoj se ne prihvaca ponuda prodavaca ili narudba kupca. TRANSPORTNI DOKUMENTI- isprave na temelju kojih prijevoznik obvezuje da ce prevesti robu do mjesta njena ukrcaja te da ce izvrsenu uslugu naplatiti. REKLAMACIJA/PRIGOVOR -dokument kojim kupac prodavaca obavjestava o nedostacima njegove posiljke, 3 nacela: načelo određenosti,objektivnosti, suzdržljivnosti. UGOVOR O PRODAJI ROBE -dok kojim se prodavac obvezuje da ce isporuciti robu ili izvrsiti uslugu pod odredenim uvjetima kupcu,a on preuzeti i podmiriti obvezu. U POSLOVANJU SE MOZE OPOZVATI -narudba, ponuda i ugovor. SPOR DJELOVI POS KOM/DOP -prilozi,oznaka nacina otpreme,oznaka rasporeda kopija i dopisak VRSTE ZAPISNIKA -zapisnik sastanka,o primopredaji i komisijski. TEMELJ ZA IZRADU NARUDZBE -ponuda, cjenik ili katalog,prijasnja isporuka,oglas prodavaca,usmeni razgovor narucitelja. CILJ POSL PREG -je uvjeravanje druge pregovaracke stranke kako su nasi prijedlozi misljenja stavovi ispravni i opravdani te da ih treba prihvatiti, konacni cilj = sklapanje ugovora. NARUDZBENICA -zaglavlja,rastera i uvjeta izvrsenja. CESTITKA -zaglavlje,predmet poslovanja, prigodni text i ilustrativni dio. KATALOG -popis asortimana raspoređen po robnim grupama, sadrzi narudbenicu kao prilog, rok valjanosti ponude 6 mjeseci. KANALI PUTEVI PRODAJE -osobni kontakti,vlastitom prodajnom mrezom, automatima,temelatskim uređajima,emailom,ekonomskom propagandom,poslovnim komunikacijama. VAZNOST PREGOVARANJA U POSL
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

pos kom grupe (1) - 1-PONUDA-osnovna komercijalna...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online