Priprema za 1 kolokvij

Priprema za 1 kolokvij - Priprema za 1. Kolokvij 1. Zato je...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Priprema za 1. Kolokvij 1. Zašto je management važan za zajednicu? Management je važan za zajednicu iz razloga što društvo kao cjelina nebi moglo niti postojati niti se razvijati bez stalnog priljeva novih managera. Bez efikasnog upravljanja nema niti napretka, te je uvriježeno mišljenje da je glavni resurs razvijenih zemalja upravo efikasno upravljanje. 2. Zašto je management važan za pojedince? Management je važan za pojedince iz razloga što su se mnogi školovali za različite poslove ali su na kraju ipak manageri, posao managera iako nosi povlastice nosi i veliku odgovornost ali i zavisno od osobe veliko zadovoljstvo. Također u igri je i veća plaća, status u društvu, zanimljivost posla i osjećaj postignuća. 3. Koja je uloga managementa? Uloga managementa je voditi organizaciju prema postizanju ciljeva. U managemntu najvažniji su ciljevi te ako njih nema tada ni management ne postoji. 4. Definirajte management? Proces postizanja organizacijskih ciljeva radeći sa ljudima i kroz njih te sa ostalim organizacijskim resursima. a) Proces kontinuiranih i povezanih aktivnosti. b) Uključuje i stavlja težište na postizanje organizacijskih ciljeva. c) Postiže te ciljeve radeći sa ljudima i kroz ljude i ostale org. Resurse. Funkcije upravljanja: PLANIRANJE ORGANIZIRANJE UTJECAJ KONTROLIRANJE 5. U kakvoj su međusobnoj vezi funkcije upravljanja? Sve četiri funkcije upravljanja su u međusobnoj povezanosti te se ne mogu gledati kao zasebna cjelina. 6. Organizacijski resursi se djele na: Ljudske resurse, novčane resurse, sirovine i kapital. 7. Kako su resursi povezani sa proizvodnjom? Resursi su povezani sa proizvodnjom na način da i jedno i drugo mora funkcionirati na operativno prihvatljiv način kako bi se krug upravljanja i proizvodnje uspješno provodio. 8. Opiši managersku efikasnost? Managerska efikasnost podrazumijeva da se manageri moraju truditi biti efikasni i učinkoviti u korištenju resursa. Managerska efikasnost se odnosi na korištenje organizacijskih resursa u postizanju organizacijskih ciljeva. 9. Opiši managersku učinkovitost? Udio ukupnih organizacijskih resursa koji pridonose proizvodnosti tijekom procesa proizvodnje.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10. Opiši teoriju karakteristika? Teorija karakteristika ističe da bi dobri manageri morali posjedovati pozitivne fizičke i pshičke kvalitete i posebno znanje vezano uz specifične operacije. 11. Što je karijera? Karijera je niz, poslom utvrđenih položaja neke osobe tijekom života. 12. Nabroji i definiraj 4 faze karijere? Istraživanje, etabliranje, održavanje i pad. 13. Što je vještina upravljanja? Sposobnost izvršenja procesa postizanja organizacijskih ciljeva s ljudima i ostalim organizacijskim resursima te kroz njih. 14.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 12

Priprema za 1 kolokvij - Priprema za 1. Kolokvij 1. Zato je...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online