raunovodstvo

raunovodstvo - Kolegij Financijsko raunovodstvo Vjebe 7...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kolegij Financijsko računovodstvo- Vježbe 7 Primjer 1 – Obračun plaća zaposlenicima: Marko Marković je jedini zaposlenik poduzeća „ALFA“ d.o.o., Zagreb. Zaposlenik ima prebivalište u Zagrebu (prirez je 18%). Iz PK kartice zaposlenog vidljivo je da mu je faktor osobnog odbitka 1. Bruto plaća zaposlenika iznosi 20.000,00 kn. Obračunajte i proknjižite plaću za siječanj 2011. za Marka Markovića. Napomena: ukinut je krizni porez. Po obračunu plaće, plaćena su sva davanja iz i na plaću i isplaćena je neto plaća. Red.br. Obračun plaće za siječanj 2011. Iznos 1. BRUTO PLAĆA 20.000,00 2. DOPRINOSI IZ PLAĆE: 2a. - MIO - 1. STUP (15%) 3.000,00 2b. - MIO - 2. STUP (5%) 1.000,00 3. UKUPNO DOPRINOSI IZ PLAĆE (2a + 2b) 4.000,00 4. OSOBNI ODBITAK 1.800,00 5. OSNOVICA ZA POREZ (1. -3. - 4.) 14.200,00 5a. - porez po stopi 12% (do 3.600) -- 3.600 432,00 5b. - porez po stopi 25% (od 3.600 - 10.800) -- 7.200 1.800,00 5c. - porez po stopi 40% (iznad 10.800) -- 3.400 1.360,00 6. UKUPNO POREZ (5a. + 5b. + 5c.) 3.592,00 7. PRIREZ NA POREZ (6. x 18%) 646,56 8. UKUPNO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 5

raunovodstvo - Kolegij Financijsko raunovodstvo Vjebe 7...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online