ss - Nadlipom35 10000Zagreb Phone:+38512345678...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ured za akademsko priznavanje inozemnih  visokoškolskih kvalifikacija Trg maršala Tita 14 P.P. 407 HR- 10002 Zagreb Nad lipom 35 10000 Zagreb Phone: +38512345678 MOLBA Predmet: Prelazak sa studija novinarstva Sveučilišta u Mostaru i upis na Fakultet političkih znanosti- smjer novinarstvo Sveučilišta u Zagrebu, moli se Redovita sam studentica Filozofskog fakulteta- smjer novinarstvo Sveučilišta u Mostaru, od studijske godine 2007./08. TE OČEKUJEM DA ĆU PREMA SADAŠNJIM OCJENAMA I DOBROM PROSJEKU, VEĆ U MJESECU LIPNJU OVE GOVINE S SVRŠETKOM DRUGOG-LJETNOG
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Ask a homework question - tutors are online