cau_kien_dien_tu_c3_2_2016

cau_kien_dien_tu_c3_2_2016 - C Ấ U KI Ệ N Đ I Ệ N T...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C Ấ U KI Ệ N Đ I Ệ N T Ử BIÊN SO Ạ N DQB, B/M Đ TVT- Đ HKT CH ƯƠ NG 3: TRANSISTOR HI Ệ U Ứ NG TR ƯỜ NG 71 3.4 TRANSISTOR HI Ệ U Ứ NG TR ƯỜ NG C Ổ NG TI Ế P GIÁP – JFET. Transistor hi ệ u ứ ng tr ườ ng c ổ ng ti ế p giáp, g ọ i t ắ t là JFET [Junction Field-Effect Transistor] là m ộ t ki ể u khác c ủ a transistor hi ệ u ứ ng tr ườ ng có th ể đượ c t ạ o thành mà không c ầ n ph ả i có l ớ p ô xít cách ly v ớ i c ự c c ổ ng b ằ ng cách s ử d ụ ng các ti ế p giáp pn . Ph ầ n sau c ủ a tên g ọ i c ũ ng nh ư đố i v ớ i MOSFET cho bi ế t nguyên t ắ c làm vi ệ c c ủ a d ụ ng c ụ là đượ c đ i ề u khi ể n b ằ ng đ i ệ n tr ườ ng. Ph ầ n tr ướ c c ủ a tên g ọ i ch ỉ c ự c c ổ ng c ủ a d ụ ng c ụ s ẽ đượ c t ạ o thành b ở i ti ế p giáp pn v ớ i đế . Do v ậ y, JFET c ũ ng còn đượ c g ọ i là JUGFET. C Ấ U KI Ệ N Đ I Ệ N T Ử BIÊN SO Ạ N DQB, B/M Đ TVT- Đ HKT CH ƯƠ NG 3: TRANSISTOR HI Ệ U Ứ NG TR ƯỜ NG 72 C ấ u t ạ o c ắ t ngang và ký hi ệ u m ạ ch c ủ a JFET kênh n đượ c cho ở hình 3.19, bao g ồ m m ộ t kênh h ẹ p b ằ ng v ậ t li ệ u bán d ẫ n n , (có n ồ ng độ pha t ạ p th ấ p h ơ n vùng c ổ ng) mà hai đầ u đượ c n ố i v ớ i hai đ i ệ n c ự c b ằ ng kim lo ạ i g ọ i là c ự c ngu ồ n (S) và máng (D) nh ư ở MOSFET. Trong ph ạ m vi vùng kênh d ẫ n là hai vùng v ậ t li ệ u bán d ẫ n p s ẽ t ạ o thành c ự c c ổ ng (G) c ủ a JFET. Không gi ố ng nh ư MOSFET, ở đ ây không có s ự cách ly để tách r ờ i vùng c ổ ng v ớ i kênh d ẫ n, mà thay vào đ ó là c ổ ng đượ c k ế t n ố i đ i ệ n v ớ i kênh d ẫ n thông qua hai ti ế p giáp pn . Ở JFET kênh n , dòng đ i ệ n ch ả y vào kênh d ẫ n t ạ i c ự c máng và ra t ạ i c ự c ngu ồ n. Đ i ệ n tr ở vùng kênh d ẫ n s ẽ đượ c đ i ề u khi ể n b ằ ng s ự thay đổ i độ r ộ ng v ậ t lý c ủ a kênh thông qua s ự đ i ề u bi ế n c ủ a vùng nghèo bao quanh các ti ế p giáp pn gi ữ a c ổ ng và kênh d ẫ n. Ở vùng tuy ế n tính, JFET có th ể xem đơ n gi ả n nh ư m ộ t đ i ệ n tr ở đượ c đ i ề u khi ể n b ằ ng đ i ệ n áp mà đ i ệ n tr ở kênh d ẫ n c ủ a nó đượ c xác đị nh b ở i: W L t ρ R CH = (3.37) Trong đ ó: ρ- là đ i ệ n tr ở su ấ t c ủ a vùng kênh; L- là độ dài kênh; W- là độ r ộ ng c ủ a kênh d ẫ n gi ữ a các vùng nghèo c ủ a ti ế p giáp pn ; t- là độ dày c ủ a kênh d ẫ n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

cau_kien_dien_tu_c3_2_2016 - C Ấ U KI Ệ N Đ I Ệ N T...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online