Diodebndn - DIODE BÁN DẪN 1,KHÁI NIỆM VỀ CHẤT...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DIODE BÁN DẪN 1,KHÁI NIỆM VỀ CHẤT BÁN DẪN Chất bán dẫn tinh khiết Chất bán dẫn N Chất bán dẫn P- Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện . -Chất bán dẫn N gọi là bán dẫn Điện tử(-),chất bán dẫn P là bán dẫn lổ(+)- Từ các chất bán dẫn Ge hoặc Si người ta đã tạo ra bán dẫn loại N và bán dẫn P, sau đó ghép các miếng bán dẫn loại N và P lại ta thu được Diode hay Transistor 2)CẤU TẠO CỦA DIODE BÁN DẪN- Khi ghép công nghệ hai chất bán dẫn theo một tiếp giáp P - N và được nối ra bên ngoài với hai điện cực tương ứng P(Anot) & N(Katot)ta được một Diode (gọi chung là diode bán dẫn)- Tại bề mặt tiếp xúc, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuyếch tán sang vùng bán...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Diodebndn - DIODE BÁN DẪN 1,KHÁI NIỆM VỀ CHẤT...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online