{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ssrn-id787564 - Patrick Crowley An intuitive guide to...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Patrick Crowley An intuitive guide to wavelets for economists Bank of Finland Research Discussion Papers 1 • 2005
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Suomen Pankki Bank of Finland P.O.Box 160 FIN-00101 HELSINKI Finland + 358 10 8311 http://www.bof.fi
Background image of page 2
Bank of Finland Research Discussion Papers 1 2005 Patrick M. Crowley An intuitive guide to wavelets for economists The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Bank of Finland. Visiting Research Scholar, Bank of Finland, Helsinki, Finland and College of Business, Texas A&M University, Corpus Christi, TX, USA. Contact details: Monetary Policy and Research department, Bank of Finland, P.O. Box 101, 00101 Helsinki, Finland. Email: [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.bof.fi ISBN 952-462-188-6 ISSN 0785-3572 (print) ISBN 952-462-189-4 ISSN 1456-6184 (online) Multiprint Oy Helsinki 2005
Background image of page 4
3 An intuitive guide to wavelets for economists Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2005 Patrick M Crowley Monetary Policy and Research Department Abstract Wavelet analysis, although used extensively in disciplines such as signal processing, engineering, medical sciences, physics and astronomy, has not yet fully entered the economics discipline. In this discussion paper, wavelet analysis is introduced in an intuitive manner, and the existing economics and finance literature that utilises wavelets is explored. Extensive examples of exploratory wavelet analysis are given, many using Canadian, US and Finnish industrial production data. Finally, potential future applications for wavelet analysis in economics are also discussed and explored. Key words: statistical methodology, multiresolution analysis, wavelets, business cycles, economic growth JEL classification numbers: C19, C65, C87, E32
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Aallokkeiden teoriaa ekonomisteille Suomen Pankin tutkimus Keskustelualoitteita 1/2005 Patrick M. Crowley Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Tiivistelmä Aallokkeiden teoriana tunnettu analyysimenetelmä ei ole vielä täysin saanut ase- maa taloustieteissä, vaikka sitä käytetään laajasti signaaliprosessoinnissa, insi- nööri- ja lääketieteessä, fysiikassa ja astronomiassa. Tässä tutkimuksessa käydään läpi menetelmän perusideoita ja sen sovelluksa taloustieteissä ja rahoitus- tutkimuksessa. Lisäksi analyysivälineen käyttöä havainnollistetaan lukuisilla esi- merkeillä, joista monessa menetelmää käytetään teollisuustuotannon kasvun taus- talla vaikuttavien eripituisten syklien tunnistamiseen Kanadassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lopuksi pohditaan menetelmän tulevaisuutta ja mahdollisisia muita sovelluksia taloustieteissä. Avainsanat: tilastollinen menetelmä, multiresoluutioanalyysi, allokkeet, suh- dannevaihtelut, taloudellinen kasvu JEL-luokittelu: C19, C65, C87, E32
Background image of page 6