ZBATIMI I TEORISE SE GRAFEVE.pdf - Zbatimi i Grafëve • Përkufizimet për grafet • Jepen nje bashkësi me N elemente te quajtura nyje dhe nj�

ZBATIMI I TEORISE SE GRAFEVE.pdf - Zbatimi i Grafëve •...

This preview shows page 1 - 3 out of 19 pages.

Perdorimi ne internet dhe dizainimi i qipave. Ne kumunikacione rrugore , ajrore dmth lidhjen e rrugëve. Ngjyrosjen e hartes etj PSE DUHET TI STUDIOJMË TEORIT E GRAFEVE ? Zbatimi i Grafëve Përkufizimet për grafet: Jepen nje bashkësi me N elemente, te quajtura nyje dhe një bashkësi me L elemente, te quajtura dege ose harqe, te cilat lidhin keto nyje nga njëra tek tjetra. Bashkesia G e ndertuar nga keto lidhje te N (nyjeve), me L (dege), perbën atë që quhet Graf. ( mund te jepet nga shprehja G={N,L} ) Një graf mund te ndërtohet per të paraqitur një realitet fizik te c’faredoshëm . Nyjet qe e perbëjne grafin, mund të tregojnë pikat fizike te një teritori, ose komponente te ndryshme fizike te një sistemi, ose aktivitete te ndryshme te tij.
Image of page 1
NË INTERNET Text hinzufügen Një ndër grafet më të mëdha në gjithë botën .Grafët e pajisjeve të internetitidentifikojnë marrëdhëniet midis përdoruesit dhe paisjeve lidhuranë internetsi desktop, laptopë, smartphone, tablet , tastierë lojrash, TV, etj
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes