pjesaetret.pdf - pjesa e tret e librit i:MENAXHIMI I PROJEKTEVE 3 DIMENSIONI I PROCESIT Çdo organizat� përballet gjat� aktivitetit t� vet me probleme

pjesaetret.pdf - pjesa e tret e librit i:MENAXHIMI I...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

pjesa e tret e librit i :MENAXHIMI I PROJEKTEVE 3. DIMENSIONI I PROCESIT Çdo organizatë përballet gjatë aktivitetit të vet me probleme, nevoja dhe mundësi. Problemet si eficenca e ulët operacionale, nevojat si rritja e hapësirave të punës së punonjësve si dhe mundësitë për të penetruar në një treg të ri janë vetëm disa nga një numër gati i pafundmë situatash të cilat menaxhimi duhet të adresojë në procesin operativ dhe organizacional të një kompanie. Këto probleme, nevoja dhe mundësi na japin një shtysë për të identifikuar alternativa dhe për të dhënë zgjidhje. Arritja e këtyre zgjidhjeve përbën një ndryshim për organizatën. Parë në këtë këndvështrim një projekt implementohet për ta dhënë këtë ndryshim. Natyrisht që përgjegjësi kryesor për realizimin me sukses të një projekti është menaxheri i projektit si një agjent përfaqësues i ndryshimit duke patur si udhëheqës procesin e menaxhimit të projektit. Çfarë është një projekt? Ka përkufizime të shumta për projektet një prej të cilëve dhe ai i parashtruar më lart që në fund të fundit përbëjnë të njëjtën substancë: një përpjekje të përkohshme për të arritur një synim të caktuar. Në se ky përcaktim duket i gjerë, ai qëllimisht është i tille. Siç do të shikojmë, formati i projektit mund të përshtatë përpjekje të ndryshme. Një tërësi aktivitetesh bujqësore të ndryshme mund të hidhet në formë projekti. P.Sh, Banka Botërore jep ndihmë për projekte të ndryshme bujqësore si për ujitjen, kredinë rurale, krijimin e ekonomive të reja, për pemëtarinë, për makineritë bujqësore, për shërbimin këshillimor (ekstensionin), për kërkimin etj. Në planifikimin e projekteve bujqësore, forma duhet të ndjekë një përmbajtje analitike. Përgjithësisht ne e mendojmë një projekt bujqësor si një aktivitet investimi, gjatë të cilit burimet financiare pritet që të krijojnë mjete kapitale, të cilat do të sigurojnë përfitim brenda një periudhe kohe të dhënë. Por në disa projekte shpenzimet bëhen për prodhimin apo për mirëmbajtjen, e atëherë përfitimet nga ato priten të vijnë më shpejt, zakonisht brenda vitit. Ne fakt, vija ndarëse mes një "investimi" dhe një shpenzim prodhimi në një projekt bujqësor nuk është shumë e qartë. Plehrat kimike, pesticidet, dhe të tjera si këto mendohen në përgjithësi të 17 Menaxhimi i Projekteve 17 jenë shpenzime
Image of page 1
prodhimi, që përdoren brenda një sezoni mbjelljesh, ose në ndonjë rast brenda një viti. Një digë, një traktor, një ndërtesë apo një kafshë mbarështimi mendohet përgjithësisht si një investim nga i cili e ardhura mund të realizohet brenda disa viteve. Por i njëjti lloj aktiviteti mund të konsiderohet si shpenzim prodhimi në një projekt dhe si investim në një tjetër. Mbjellja e orizit është një shpenzim prodhimi. Mbjellja e pemëve të kauçukut është një investim. Nga pikëpamja ekonomike dhe agronomike, ato nuk janë aspak lloje të ndryshme aktivitetesh. Në të dy rastet bimët e reja të rritura në farishte mbillen në fushë dhe pritet që të merret përfitimi kur ato të rriten. I vetmi ndryshim është vetëm periudha e kohës se nevojshme për rritje. Shpesh projektet përbëjnë një
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes