pjesaekater.pdf - 4 pjesa e librit i:MENAXHIMI I PROJEKTEVE 5 PROCESI I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE(HAP MBAS HAPI Tashm� q� pam� fazat kryesore t�

pjesaekater.pdf - 4 pjesa e librit i:MENAXHIMI I PROJEKTEVE...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

4 pjesa e librit i :MENAXHIMI I PROJEKTEVE 5. PROCESI I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE (HAP MBAS HAPI). Tashmë që pamë fazat kryesore të projektit le të përdorim një qasje më të thellë dhe më të detajuar e që merr parasysh përfshirjen e kërkesave, definicionin e projektit, menaxhimin e riskut dhe menaxhimin e aktorëve të projektit. Rezultati do të jetë një proces Inicimi Dizenjimi dhe planifikimi Zbatimi Monitorimi dhe kontrolli Mbyllja 22 Menaxhimi i Projekteve 22 tetëfazësh që do të na shërbejë edhe si bazë në analizën tone të mëposhtme. 1. Identifikimi dhe përcaktimi i problemit apo mundësive. Ky proces përfshin vlerësimin e nevojave themelore, matjen e tyre në terma të numrit, formës dhe shtrirjes që na krijojnë mundësinë e ndërtimit të një dokumenti kërkesash të paraqitur në mënyrën më të detajuar të mundshme. Është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj faze në të identifikojmë nevojat e vërteta që do ti kontribuojnë realisht zgjidhjes së problemit. Një numër i ndjeshëm i projekteve dështojnë si rezultat i mospërcaktimit të drejtë të problemit ose e thënë ndryshe i dhënies së një përgjigje pa kuptuar pyetjen. 2. Identifikimi dhe përcaktimi i zgjidhjes më të mire të projektit. Kjo faze fillon me përcaktimin e alternativave të mundshme. Ekipi i projektit mund të përdorë "brain storming - krijim idesh" ose alternativa të tjera të ngjashme për përcaktimin e drejtë të alternativave. Zbatimi i plotë i kritereve të vendosura që në fillim do na çojë në mënyrë të natyrshme në zgjedhjen e alternatives më të mire. Kjo përbën së fundmi edhe projektin tonë. Ekipi përgatit dokumentet e përcaktimit të projektit i cili konsiston në një përshkrim tërësor të qasjes së preferuar për ekzekutim të projektit ose metodologjia e tij për përshkrimin dhe analizën e së cilës do të ndalemi në
Image of page 1
temat e ardhshme, kriteret e zbatimit dhe definimin e plotë për të garantuar suksesin e një projekti. Kjo faze konsiderohet e kompletuar mbas projekt propozimit të bërë nga ana e menaxherëve dhe aprovimit të tij nga ana e donatorëve. 3. qëllimit të menaxhimit nëpërmjet së cilës ekipi i projektit identifikon në radhë të gjitha detyrat që ka për të Solution jumping - përfaqëson një tendencë të mjaft prej drejtuesve të flasin për atë se ç’duhet bërë para se të kenë analizuar situatën, të përpiqen të gjejnë dhe zhvillojnë një zgjidhje para se të kenë njohur në realitet dhe thellësisht problemin. Ndaj identifikimi dhe përcaktimi i drejtë i problemit mbetet një proces delikat që duhet vlerësuar rigorozisht. 23 Menaxhimi i Projekteve 23 bërë në të ardhmen.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes