pjesaeshtate.pdf - Libri pjesa e shtate i:MENAXHIMI I PROJEKTEVE Ashtu si mund t� vëm� re t� dy skajet i përkasin vetëzhvillimit apo studimit

pjesaeshtate.pdf - Libri pjesa e shtate i:MENAXHIMI I...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Libri pjesa e shtate i :MENAXHIMI I PROJEKTEVE Ashtu si mund të vëmë re të dy skajet i përkasin vetëzhvillimit apo studimit individual në krahun e djathtë dhe tërheqjes së feedback-ut dhe strukturimit të vlerave dhe analizës së brendshme në krahun e majtë, të lidhura me aktivitete individuale dhe punë individuale. Natyrisht pjesa tjetër plotëson profilin e drejtuesit nëpërmjet kontakteve me mjedisin, trajnimit, këshillimit, tërheqjeve të eksperiencave më të mira, përditësimit të njohurive teknologjike etj. Kompetencat funksionale të menaxherit të projektit Ky term i referohet aftësisë së menaxherit për të sintetizuar dhe vënë në shërbim të punës si menaxher projekti të të gjitha cilësive të përshkruara më sipër. Ashtu si cilësitë dhe aftësitë janë të një rëndësie vendimtare në plotësimin e profilit të menaxherit të projektit, po aq e rëndësishme është orientimi dhe profilizimi I këtyre kapaciteteve ditë mbas dite dhe faze mbas faze në shërbim të synimeve dhe objektivave të projektit. Tabelat e mëposhtme rendisin një listim të kompetencave më të rëndësishme funksionale. Funksionet e menaxhimit të proceseve § Koordinon zhvillimin dhe zbatimin tërësor, real dhe të kuptueshëm të planeve, vendimeve dhe buxhetit. § Aftësi për të balancuar treguesit dhe shprehitë ndërpersonale me zgjidhjet e duhura teknike të biznesit, institucionit etj. § Zhvillon dhe ndjek proceset dhe procedurat e duhura në kryerjen e të gjitha punëve. § Siguron ruajtjen e parametrave të aprovuara të projektit që kanë të bëjnë me kohën, llogaritjet, treguesit etj. § Monitoron progresin dhe menaxhon në kohë dhe efektivisht deviacionet që lindin gjatë rrugës. § Parashikon problemet eventuale dhe reagon në mënyre rigoroze për anashkalimin ose zgjidhjen paraprake të tyre. 40 Menaxhimi i Projekteve 40 Funksionet e menaxhimit teknologjik § Siguron ndjekjen e një procesi racional në zgjedhjen e teknologjisë së duhur. § Balancon kërkesat teknologjike me kërkesat e organizatës ose donatorit. §
Image of page 1
Siguron që të gjitha disiplinat teknike të përfshihen në mënyrë adekuate në ekipin e projektit. § Mat dhe vlerëson sa më shumë të jetë e mundur cilësinë e vendimeve teknike të marra dhe rekomandimeve të dhëna. § Krijon mundësi për akses dhe qarkullim të informacionit teknik në të gjithë ekipin e projektit. Funksionet njohëse § Mbledh informacion në mënyrë sistematike duke kërkuar kontribut nga disa burime. § Konsideron një game të gjerë çështjesh apo faktorësh në zgjidhjen e problemeve. § Insiston në plotësimin e kuadrit të të dhënave dhe kuptimit të plotë, para marrjes së vendimit. § Tërheq konkluzione të sakta nga të dhënat sasiore. § Merr vendime objektive dhe të paanshme bazuar tek procedurat dhe rregullat e kërkuara. § Kupton dhe pranon eventualitetin e riskut dhe merr vendime në përputhje me rrethanat. 41 Menaxhimi i Projekteve 41 Funksionet e lidershipit § Nxit zhvillimin e një misioni dhe vizioni të përbashkët. § Definon qartë rolet, përgjegjësitë dhe pritjet e performances. § Përdor stilin e përshtatshëm të udhëheqjes në përputhje me çdo faze të projektit ose situatë të ekipit. § Nxit bashkëpunimin
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes