Revolutionary report1.

Revolutionary report1. - I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH Ố Ồ TR NG Đ I H C QU C T ƯỜ Khoa Qu n Tr Kinh Doanh -----  ----- BÀI C M NH N V B O TÀNG CH NG Ề Ả TÍCH CHI N TRANH Student name: Nguy n Đ c Nghĩa Student ID : BAIU08101 Student name : Nguy n Th Minh Trang Student ID : BAIU08115 Tp.H Chí Minh ngày 8 tháng 11 năm 2010 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chi n tranh đã lùi xa bao nhiêu năm nh ng nh ng gì mà nó đ l i v n r t sâu s c và ế ư ể ạ ẫ đ m nét. Bi t bao nhiêu máu và n c m t c a ế ướ ắ ủ nhân dân Vi t Nam đã đ xu ng, đã hòa vào v i đ t, đã vùi sâu trong t ng ớ ấ t c đ t , ng n núi , con sông c a t qu c. Kh p ủ ổ c dãy Tr ng S n, kh p c m nh đ t d c theo đ t n c đ u th m đ m máu c a ườ ơ ướ ng i cách m ng. Đó là m t th i kì oanh li t hào hùng mà cũng đ y đau th ng. Khó ườ ươ có gì có th di n t h t th i kì l ch s đó. ể ễ ả ế Và có l , nh ng gì chúng ta th y đ c, nhìn ượ đ c ch là m t m ng nh , t nh ng hình nh ượ ỏ ừ hay th c phim c a quá kh đang ướ l t t s đau th ng và m t mát, cũng không kém ph n oai hùng c a ả ự ươ l ch s dân t c.Và b o tàng ch ng tích chi n tranh chính là n i l u gi nh ng lá ế ơ ư t c t th i gian đó. B o tàng ch ng tích chi n tranh ra đ i năm 1975 đ l u gi nh ng v t ch ng c a ế ể ư chi n tranh nhân dân Vi t Nam . T a l c t i s 28 Võ Văn T n qu n 3, thành ph H ế ọ ạ ạ ố ố ồ Chí Minh, nh ng gì tr ng bày n i đây giúp em có th ph n nào th y đ c s ác li t ư ơ ượ c a chi n tranh cũng nh s can tr ng c a nhân dân và cách m ng Vi t Nam tr c ế ư ự ườ ướ s xâm lăng c a k thù. Đ n ế n i đây nh ng gì mà ơ em c m nh n đ c đó chính là l ch s ượ nh ư đang tái hi n s ng đ ng tr c m t mình ướ . M i l i k , th c phim, ướ hay hình nh là m t n i đau và s căm h n đ i v i b n đ qu c th c dân. ố ớ ọ ế Chúng đã đem l i cho dân t c ta không bi t ế bao nhiêu đau đ n xót xa. Nh ng th mà chúng ta nh n đ c t ượ ừ cái g i là “ cu c khai hóa”, “s khai sáng” c a chúng ch ng có gì khác ngoài s chia ly, đau đ n và n c ướ m t , nô l , tù đày …. .. B o tàng ch ng tích chi n tranh là m t th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/24/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Abcd during the Fall '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 15

Revolutionary report1. - I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online